Gammelskog i Eldåas dalgang. Foto: Ragnar Ødegaard

19 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 19 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 

Samlet nytt verneareal er ca. 94 km², hvorav ca. 56 km² er produktiv skog. Fem av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Se kart over områdene.

Med dette vernevedtaket er over tre prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Ti av områdene ligger på grunnen til Statskog SF, hvorav ni i Hedmark fylke. Deler av et område ligger på grunn som er kjøpt av Miljødirektoratet, mens de øvrige områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

Seks av de nye vernede områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi, og flere av skogområdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, særlig knyttet til stor variasjon av ulike barskogtyper.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
natuarvseksjonen
telefon 95 72 42 37

Tema