Når man preparerer ski, kan det frigjøres partikler, støv, gasser og løsemidler. Foto: Swix.

Unngå støv og gasser fra skismøring

Helsefarlig støv og gasser kan frigjøres når man preparerer ski. Om preparering skjer ofte, særlig med glider, bør det gjøres utendørs eller i et godt ventilerte rom samtidig som man bruker beskyttelsesmaske. 

RÅD:

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets råd om bruk av skismøring med perfluorerte stoffer:
Skipreparering bør skje utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk
Bruk beskyttelsesmaske/ støvmaske med beskyttelsesklasse 2
Smørejernet bør ikke overstige anbefalt temperatur
Begrens hudkontakt og vask hendene godt etter arbeidet er avsluttet

FAKJTA OM PER- OG POLYFLUORERTE STOFFER 
Del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser som har til felles at de er svært kjemisk stabile og brytes svært sakte ned i miljø. Flere av stoffene har negative helseeffekter.

En svensk kartlegging viser at det finnes minst 3000 forskjellige per- og polyfluorerte stoffer i ulike produkter på markedet i dag, og det utvikles stadig nye. Stoffene er helt og holdent syntetiske. Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus ettersom det er disse stoffene vi har hatt mest kunnskap om. Begge er strengt regulert i Norge.

Les mer på Miljøstatus

REGULERING
Miljødirektoratet har over mange år prioritert arbeidet med å regulere og forby fluorerte stoffer, både nasjonalt og internasjonalt. 

I 2013 fikk Norge, som det første landet i verden, et forbud mot PFOA i forbrukerprodukter. Og i fjor fikk Norge og Tyskland gjennom en streng regulering av stoffet i EU som vil gjelde fra 2020. Det neste steget er å regulere stoffet globalt under Stockholmskonvensjonen.

Nå vender vi blikket mot nye fluorstoffer og -grupper.

– Vi har laget en nasjonal tiltaksplan og kommer til å jobbe ekstra hardt fremover for å redusere bruken og utslippene av fluorverstingene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Undersøkelser viser at skilandslagets smørere har fått helseproblemer etter flere år i smørebua med lite beskyttelsesutstyr. I dag bruker landslagssmørerne avtrekkskap og friskluftsmasker for å beskytte seg. Men hva med landets ivrige amatører?

Miljødirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet om å vurdere om smøring også kan skape helseproblemer for skientusiastene.

Se FHIs vurdering her

Eksponering

Når man preparerer ski, frigjøres partikler, støv, gasser og løsemidler. Det generes særlig mye støv når man legger på pulver eller børster glidevoks, mens mer flyktige stoffer blir frigjort når man smelter inn voks og når man bruker flytende glidere.
Det er knyttet spesiell bekymring til såkalte fluorerte stoffer som finnes i en del av smøreproduktene.

Les også: Skadelig fluorstoff blir forbudt i Europa
Les mer om stoffer i skismøring på Erdetfarlig
Les mer om fluorerte stoffer på Miljøstatus

De fleste produktene som brukes av «vanlige» skiløpere, inneholder ikke fluorforbindelser, men fluorprodukter er blitt mer vanlig for de ivrigste amatørskiløperne. Disse «proffe» smøremidlene kan være glidvoks (glider), fluorpulver, flytende fluorglider, festevoks og klister. Støv og damp fra disse vil inneholde fluorstoffer.

Mulige helseeffekter

Perfluorerte stoffer har egenskaper som gjør at eksponeringen bør begrenses mest mulig. Det er påvist på dyr at fluorstoffer som PFOA og PFNA kan ha uheldige effekter på lever, immunforsvar, reproduksjon og utvikling. Stoffene er klassifisert i EU som reproduksjonsskadelig, skadelig ved gjentatt eksponering og de mistenkes for å være kreftfremkallende.

Innånding av løsemidler fra skismøring kan i tillegg føre til hodepine, irritasjon av slimhinner og betennelse i luftveiene, og svevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene.

Bruk maske

På bakgrunn av det vi vet og Folkehelseinstituttets vurdering, mener Miljødirektoratet det er viktig å redusere eksponeringen for støv, partikler og flyktige stoffer ved preparering av ski. Det gjelder særlig når man bruker fluorholdige produkter og særlig om man bruker disse ofte.

Miljødirektoratet anbefaler at skipreparering skjer utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk, og at man bruker beskyttelsemaske/støvmaske med beskyttelsesklasse 2.

– Dette rådet er ikke først og fremst ment for de som legger blå Swix på skiene og tusler ut i skogen. Der er eksponeringen minimal. Men ved bruk av pulver, innsmelting og børsting av glider kan man bli utsatt for skadelige kjemikalier, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En støvmaske beskytter ikke mot gasser. Derfor er det viktig med god ventilasjon og at smørejernet ikke overstiger anbefalt temperatur. Da unngår man økt og unødvendig avdamping.

– Man bør også begrense hudkontakten med de fluorholdige produktene. Og så bør man uansett vaske hendene godt etter at arbeidet er avsluttet, sier Hambro.

KONTAKT

sjefingeniør Audun Heggelund
kjemikalier
telefon: 454 28 914

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalier
telefon: 959 61 349

Tema