Slik får vi ned mikroplastutslippene

Miljødirektoratet har utredet en rekke mulige tiltak for å redusere utslipp og spredning av mikroplast.  

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert tiltak som kan redusere utslipp av mikroplast fra landbaserte kilder.

Se liste over tiltak nederst i saken 
Les svaret på oppdraget her

Les mer om mikroplast på Miljøstatus

Utfasing av gummigranulat

En betydelig mikroplastkilde er norske kunstgressbaner som dekkes av gummigranulat fra brukte bildekk.

Les også: Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast

Miljødirektoratet mener at vi bør vurdere om gummigranulat på sikt kan fases ut og foreslår blant annet å kartlegge hvilke alternative materialer som finnes. Er det gode alternativer med kostander som kan forsvares, er det aktuelt å vurdere et forbud.

– Dersom bruken av gummigranulat skal fortsette, vil det være aktuelt med en ny forskrift som stiller krav til hvordan man bygger og driver kunstgressbaner. Det vil blant annet gå på vedlikehold, lagring av granulat etter snømåking, hvordan banene utformes og gjenbruk, sier Ellen Hambro.

Miljøvennlig vedlikehold av båter

Maling fra båter også en viktig kilde for mikroplastutslipp. Når båtene skrapes og spyles, slippes mikroplast og miljøgifter fra malingen ut i sjøen.

– Vi ønsker derfor å utrede mulighetene for å stille krav til drift av småbåthavner over en viss størrelse til oppsamling og rensing av spylevann. I tillegg anbefaler vi å sette i gang et prøveprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av båter finansiert av den økte bevilgningen til tilskuddsordningen for marin forsøpling, forteller Hambro.

Støtteordning for veivaskeutstyr

Ifølge en rapport som konsulentselskapet Mepex laget på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2015, er slitasje av bildekk den største landbaserte mikroplastkilden i Norge i dag.

Les også: Dette er mikroplastverstingene

Mepex anslår at bildekk står for cirka 5000 tonn, eller nær halvparten av de totale mikroplastutslippene fra land.

Miljødirektoratet foreslår derfor flere tiltak som kan redusere utslipp og spredning fra bildekk.

– Vi ønsker å samarbeide med veimyndighetene for å se på mulighetene for å stimulere til veivasking og oppsamling av mikroplast fra bildekk i tett befolkede områder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dette må ses i sammenheng med vasking av veier for å bedre luftkvaliteten i norske byer og redusere spredning av miljøgifter med overvann, legger miljødirektøren til.
Et forslag kan være en støtteordning til kommuner for innkjøp av bedre vaskeutstyr til vei og renseteknologi for vaskevannet.

Forslag til mulige tiltak mot mikroplast fra landbaserte kilder:

Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte
Undersøke miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner, dersom det ikke finnes andre løsninger:
a. Vurdere returordning for gummigranulat
b. Vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift
Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift
Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter
Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet
Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp
En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling
Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner
Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets
Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene

Relaterte lenker

KONTAKT

rådgiver Hannah Hildonen
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 901 87 432

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema