Mye nedbør i 2015 førte til perioder med høy vannføring i Alnaelva. Her avdekket overvåkningen en økning av enkelte miljøgifter. Økningen skyldes delvis en økning i nedbør, fordi mer forurensning fraktes sammen med overvannet, ut i elva. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

Økt nedbør fører til mer forurensning i elver

Klimaendringene som gir mer nedbør, fører til mer forurensning i enkelte elver. Det er særlig blitt en økt mengde næringssalter i enkelte elver. Det går fram av den nye overvåkingsrapporten fra Miljødirektoratet om forurensning i elvene våre.

Miljøovervåking av elvene

Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for bioøkonomi og Norges vassdrags- og energidirektorat har på oppdrag for Miljødirektoratet, overvåket 47 norske elver.  Elveovervåkingen har pågått siden 1990 for å følge med på mengden av næringssalter og miljøgifter. 

Overvåkingen er en forpliktelse Norge har gjennom Oslo- Paris-konvensjonen (OSPAR), som er et samarbeid mellom land i Europa for å beskytte det marine miljøet i Nord-Atlanterhavsområdet.

Nivåene på næringssalter og åtte tungmetaller som kobber, sink, kadmium, bly, krom, nikkel, kvikksølv og arsen, og PCB overvåkes.

Programmet skal gi en årlig vurdering av alle tilførsler via elver, arealavrenning og direkte utslipp til kyst- og havområder. 

I Norge er vanndirektivet fra EU innført i norsk regelverk gjennom vannforskriften. Vannforskriften fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

2015 var det tredje våteste året i Norge siden Meteorologisk institutt innførte målinger i år 1900. Økt nedbør har ført til at flere vassdrag hadde høy vannføring dette året.

Negativt for dyr og planter i kystsonen

Den økte nedbøren har ført til at større mengder næringssalter er tilført Drammenselva, Numedalslågen og Glomma.  Disse elvene har utløp til kystsonen i Skagerrak hvor økte mengder næringssalter og slam kan påvirke dyre- og plantelivet negativt. 

Sukkertaren er en tareplante som kan være særlig utsatt ved økte mengder næringssalter og sedimenter. Tareskogen, som er et viktig oppvekst- og leveområde for mye marint liv, kan forsvinne om forurensningsbelastningen blir for stor.

I Alnaelva i Oslo ble det avdekket en økning av enkelte miljøgifter. Økningen skyldes delvis mer nedbør.  Kildene til miljøgiftene er ikke kjent, men de finnes i en rekke forbrukerprodukter som plast, maling og lim.

Viktig å følge med på endringene

–       Resultatene fra overvåkingen i 2015 viser at klimaendringene kan påvirke miljøtilstanden i elver og kystsoner negativt. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen, slik at vi har god kunnskap om disse påvirkningene, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Signe Nåmdal.

Mindre tungmetaller i de fleste elvene

Tilførsler av tungmetaller til elvene viser nedadgående trender over hele landet.  De siste 25 årene har det blitt mindre tilførsler av tungmetaller via elver til kystområder. Det skyldes i hovedsak at langtransporterte utslipp til luft fra industriproduksjon er redusert, men også at den landbaserte industrien i Norge slipper ut mindre forurensning til luft og vann.

Forurensning fra fiskeoppdrett fortsetter å øke

Kontakt

seksjonsleder Kari Holden
seksjon for hav og sediment
telefon 920 89 832

Overvåkingsprogrammet ser også på innrapporterte utslipp fra industri, renseanlegg og fiskeoppdrett. Det har vært en jevn økning i tilførsler av næringsstoffer og kobber fra fiskeoppdrett det siste tiåret, og dette har medført at det totale utslippet av disse stoffene har økt.

Norsk institutt for vannforskning, NIVA baserer sine beregninger på blant annet produksjonstall av oppdrettsfisk. Økningen skyldes i hovedsak større produksjon av oppdrettsfisk.

Næringsstoffer som fosfor og nitrogen tilføres også kystområdene fra kloakk, avrenning fra landbruket, luftforurensninger, samt naturlig avrenning fra skog, myr og fjell. 

Relaterte lenker