Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel og plastavfall kan brukes til å lage nye plastprodukter. Foto: iStock.

Foreslår obligatorisk sortering av mat- og plastavfall

Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om å sortere og materialgjenvinne mat- og plastavfall. Dette vil være bra for miljøet og bidra til at vi oppfyller bindende EU-mål.

Materialgjenvinning

Å materialgjenvinne plast- og matavfall reduserer klimagassutslipp, energibruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer sammenlignet med om det skulle gått til forbrenning med energiutnyttelse.

Når for eksempel plastavfall brukes til produksjon av nye plastprodukter, reduseres klimagassutslippene og energibruken mer enn om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Miljødirektoratet arbeider for å sikre økt materialgjenvinning av avfall, med mindre gjenvinning ikke er berettiget ut fra miljøhensyn, ressurshensyn og/eller økonomiske forhold.

Les mer om avfall på Miljøstatus

Mat- og plastavfall er verdifulle ressurser som kan utnyttes bedre. Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel og plastavfall kan brukes til å lage nye plastprodukter. Likevel blir under halvparten av det norske matavfallet og kun en tredjedel av plastavfallet materialgjenvunnet i dag.

Må nå EU-mål

EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet i 2020. For 2025 og 2030 foreligger det forslag til mål, men disse er ikke vedtatt.

– For å nå det gjeldende målet for 2020 mener vi det er nødvendig allerede nå å forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall og utvalgte typer plastavfall. Mange kommuner og private virksomheter gjør allerede en betydelig innsats for å materialgjenvinne matavfall og plast. Nå ønsker vi å sikre et felles løft for å øke utnyttelsen av ressursene ytterligere og sikre like rammebetingelser, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet foreslår at alle kommuner og virksomheter som genererer og håndterer næringsavfall som likner husholdningsavfall, får krav om å sortere ut mat- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning. I tillegg ønsker vi å sikre at dagens ordning for utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fra landbruket videreføres.

– Disse kravene er bra for miljøet. De vil redusere klimagassutslippene våre og redusere energibruken i Norge og andre land. De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv. Vi må derfor vurdere å rette tilsvarende krav overfor andre typer avfall, sier miljødirektør Hambro.

Lavere utslipp, høyere kostnad

For avfallsbransjen vil kravene gi høyere kostnader ved innsamling og behandling av avfallet, fordi mye av avfallet som i dag sendes til forbrenning og energiutnyttelse, må samles inn i separate fraksjoner og forbehandles før materialgjenvinning.

Det har ikke vært mulig å tallfeste all miljønytte av tiltakene, derfor er det usikkert om nytten er større enn kostnadene.

– Vi står overfor en stor omstilling på avfallsområdet. For å sikre tilstrekkelige investeringer i behandlingsanlegg som bidrar til at vi når avfallsmålene våre fram mot 2030, er det nødvendig med forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Vi mener at dette arbeidet haster, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Rita Vigdis Hansen
avfall og grunnforurensning
telefon: 466 23 763

seksonsleder Thomas Hartnik
avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema