Endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Fra 22. desember 2016 ble avfallsforskriften kapittel 11 endret slik at også eksplosivt avfall defineres som farlig avfall. 

Dette betyr at egenskapene HP1 og HP 15 tas inn blant egenskapene som gjør avfall farlig i vedlegg 2 til kapittel 11. I tillegg kommer fire nye avfallskoder inn i avfallslista i vedlegg 1: *16 01 10 Eksplosive komponenter (f.eks. air bags) *16 04 01 Kassert ammunisjon, *16 04 02 Kassert fyrverkeri og *16 04 03 Andre kasserte eksplosive stoffer.

Dette gjøres for å være i tråd med EUs definisjon av farlig avfall når det gjelder eksplosivt avfall. Samtidig unntas de fleste bestemmelsene i avfallsforskriften for denne avfallstypen (§§ 11-5 til 11-18), og isteden gjelder reglene i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff, slik som tidligere. Endringen betyr derfor ingen endring av praksis. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap er fortsatt myndighet for avfall med eksplosive egenskaper, og tidligere regelverk og praksis gjelder for dette avfallet.

Tema