Åpner for lisensfelling av tre ulver utenfor ulvesonen

Etter at lisenskvoten utenfor ulvesonen i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold ble fylt 11. januar, åpner Miljødirektoratet på bakgrunn av ny kunnskap for lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i disse regionene.

Lisensfelling

  • Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i natumangfoldloven.
  • Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen.
  • Lovverket åpner for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv.

Klima- og miljødepartementet (KLD) fattet etter klagebehandling endelig vedtak om en felles lisensfellingskvote på fem ulver utenfor ulvesonen i region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) og 5 (Hedmark) for vinteren 2016/2017.

Etter at en ulv ble felt i Ringsaker 11. januar er kvoten i region 4 og 5 fylt. Miljødirektoratet har etter dette mottatt søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i region 4 og 5.

Ettersom bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt, skal myndigheten til å fastsette lisensfellingskvoter ligge til de regionale rovviltnemndene. Rovviltnemnda i Hedmark har trukket seg fra sine verv, og Miljødirektoratet har etter oppdrag fra KLD foreløpig overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i region 4 og 5 inntil ny nemnd i Hedmark er opprettet.

– Ny sporing av ulv utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder, gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Spor etter nye ulver

12. januar ble det dokumentert spor av en til to ulver i Løten kommune i beiteprioritert område utenfor ulvesona. Det er også påvist spor av en ulv i Sør-Odal utenfor ulvesonen 14. januar. De nye ulvene vi har fått kunnskap om utgjør etter Miljødirektoratets vurdering et skadepotensial utenfor ulvesonen. Dette er områder med mye beitedyr og hvor det tidligere har vært rovdyrskader.

Et uttak av tre ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

Etter at Klima- og miljødepartementet satte kvoten for felling av ulv utenfor ulvesonen i september, har det også blitt klart at det ikke blir noen lisensfelling i Osdalreviret eller i revirene innenfor ulvesonen. Det er dermed sannsynlighet for flere nye ungekull i 2017 enn det som lå til grunn for det opprinnelige vedtaket utenfor sonen og det er dermed ingen risiko for at bestandsmålet ikke nås.

Gjelder ikke Osdalsflokken og Julussaflokken

Vedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken.

Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Det foregår for tiden forvaltningsmerking av Osdalsflokken og andre revir innenfor ulvesonen, blant annet for å få bedre kunnskap om skadepotensialet ulvene utgjør. Les mer om dette her.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Susanne Hanssen, viltseksjonen
telefon: 977 87 000

seksjonsleder Knut Morten Vangen, viltseksjonen
telefon: 905 92 214

Tjenester og verktøy

Tema