Gammelt kulturlandskap med natureng, steinrøyser og steingjerder i kontrast til moderne fulldyrket eng i forgrunnen. Lokaliteten er kjent for artsrike enger med orkideforekomster. Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder 2019

Her kan du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i prioriterte kulturlandskap. Ordningen gjelder tiltak i et utvalg områder definert som "verdifulle kulturlandskap" i Naturbase.  De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på denne lista. "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista. Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Saken oppdatert 5.12.2019

Målet for ordningen: Sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Tiltak som kan få tilskudd: Skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jordbruket.

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vi bli prioritert. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Skriv søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. På slutten av søknadsskjemaet velger du og sender til Fylkesmannen i det fylket tiltaket skal gjennomføres. Ved problemer, ta kontakt med Fylkesmannen.

Relaterte lenker

Tema