Under den kommende lisensjakta på ulv skal Statens naturoppsyn kontrollere døde ulver og stedet dyrene blir felt. Foto: Statens naturoppsyn

SNO-kontroller under ulvejakta

Kontroll av døde ulver og stedet dyrene blir felt. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle under den kommende lisensjakta på ulv.

Lisensfelling ulv

I to vedtak fattet 1. desember åpnet Klima- og miljødepartementet (KLD) for felling av to revirhevdende ulveflokker, og felling av inntil 12 dyr utenfor området for etablerte revir i Akershus og Hedmark.

I tillegg har rovviltnemdene åpnet for felling av ytterligere 14 ulv i landet for øvrig, utenfor Akershus, Hedmark og forvaltningsområdet for ulv.

Fylkesmannen, politiet og SNO skal varsles ved et hvert tilfelle hvor det løsnes skudd på ulv, både felling og fellingsforsøk. 

Det er nå lisensfelling på ulv etter fastsatte kvoter i deler av Norge. Fra 1. januar er det åpnet for lisensjakt i forvaltningsområdet for ulv (ulvesonen).

Miljødirektoratets feltpersonell i SNO har en rolle under den kommende lisensjakta.

Bidra til forsvarlig jakt

– Vi skal bidra til at jakta foregår på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler. Det er viktig å unngå skadeskyting, og jeg oppfordrer jegerne til å være bevisste på det, sier avdelingsdirektør Pål Prestrud i SNO.

For SNO er det rutine å kontrollere skuddplassene og de døde dyrene i forbindelse med felling av store rovdyr. Det gjøres som et ledd i overvåkingen av bestandene, i tillegg til et oppdrag om å følge utviklingen i skadeskyting på store rovdyr.

Samler data i Rovbase

SNO kontrollerer jegerens papirer og samler data om det felte dyret, som DNA, kjønn, vekt og alder. Informasjonen blir lagt i Rovbase, et datalager med informasjon om rovvilt. Det meste av informasjonen er tilgjengelig for alle interesserte.

Jaktforløpet blir dokumentert gjennom undersøkelser på plassen dyret ble felt. SNO vurderer blant annet skuddavstand, skuddvinkel, fluktavstand fra skuddet går til dyret faller og terrenget i skuddlinja. De registrerer også hvor mange skudd som ble brukt og antall jegere involvert. Eventuelle regelbrudd anmeldes til politiet.

Stiller ekstra krav

 – Selv om dette er rutineoppdrag for oss, gjør omfanget at det blir spesielt. Det stiller ekstra krav til at vi er korrekte, nøyaktige og ryddige, sier Pål Prestrud.

Fylkesmannen i Hedmark administrerer lisensjakta på ulv og har også det overordnede ansvaret for søk etter mulig skadeskutte dyr. SNO kan få oppdrag fra Fylkesmannen om å delta i ettersøk. 

Kontakt

seksjonsleder Lars Bendik Austmo
telefon: 920 58 678

Tjenester og verktøy

Tema