Alle prøver blir analysert hos Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

Mange felte villrein testet for skrantesjuke

Det ble felt drøyt 5500 villrein i hele landet under villreinjakta i 2017, litt færre enn i fjor. I flere villreinområder er mange av de felte dyrene testet for skrantesjuke, men vi har fortsatt ingen påvisninger av sykdommen utenfor Nordfjella. 

Jakt på villrein

  • I Norge forvaltes villrein i 23 ulike villreinområder.
  • Villreinutvalgene, som er private rettighetsorganisasjoner, anbefaler jaktkvote ut i fra hvor mange villrein som anses bærekraftig for sitt område.
  • Villreinnemdene har det offisielle ansvaret for villreinforvaltningen, og fastsetter den endelige fellingskvoten.
  • Miljødirektoratet fastsetter de ordinære jakttidene og har et overordnet ansvar for forvaltning av vilt i Norge.

– Jegerne i flere villreinområder har gjort en svært god innsats og levert inn til sammen over 2000 hoder eller hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Testing av villrein felt under jakt er den viktigste kilden til kunnskap om utbredelse av den svært alvorlige sykdommen i norske villreinområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet

All informasjon fra myndighetene om skrantesjuke er samlet på Hjorteviltportalen.

Alle de 23 villreinområdene i Sør-Norge har nå rapportert antall felte dyr under villreinjakta høsten 2017. Det ble til sammen felt over 5515villrein mot omtrent 6200 villrein i 2016.

God innsats i Nordfjella

I Nordfjella villreinområde, sone 1, har det vært en spesiell jaktsesong. Her skal hele bestanden tas ut i forsøket på å bekjempe skrantesjuke i Norge. I følge saneringsplanen for villreinbestanden i Nordfjella, var derfor årets jakt den siste på flere år.

Som et ledd i uttak av villreinbestanden i Nordfjella, la villreinutvalget og villreinnemnda opp til en stor kvote høsten 2017. Jegerne har gjort en god innsats og felt til sammen 642 villrein. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016.

Alle felte villrein fra Nordfjella skal testes for skrantesjuke. Her leverte derfor jegerne inn hoder fra alle felte dyr. Til sammen ble skrantesjuke påvist på tre av de felte villreinene.

Etter jakta har saneringsplanen følges opp med statlige uttak i regi av Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan.

Kartlegging av skrantesjuke under villreinjakt

Villreinområdene Hardangervidda og Forollhogna har også deltatt i kartleggingsprogrammet for skrantesjuke høsten 2017. Her har jegerne selv tatt ut hjerneprøver og sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Det er i hovedsak villrein som er ett år eller eldre som testes for sykdommen i disse områdene.

På Hardangervidda ble rundt 800 villrein testet for skrantesjuke under jakta, mens vel 200 villrein ble testet i Forollhogna. Dette er første året jegere på Hardangervidda og Forollhogna tar hjerneprøver selv for å teste dyret for skrantesjuke.

– Det er svært gledelig at vi har fått testet langt over halvparten av felte voksne villrein på Hardangervidda for skrantesjuke, og at sykdommen ikke er påvist her eller i andre områder utenfor Nordfjella sone 1. Innsatsen til jegerne har vært god, sier Hambro.

I tillegg er det levert inn omtrent 500 prøver fra andre villreinområder.

Ingen av villreinene som ble testet fra Hardangervidda, Forollhogna eller de andre områdene utenfor Nordfjella sone 1 hadde skrantesjuke.

Nedgang i totalt antall felte villrein

I 2017 ble det totalt felt 5515 villrein i Norge. Dette er noen færre sammenlignet med foregående jaktsesonger. Nedgangen i antall felte villrein skyldes en blanding av færre fellingstillatelser i enkelte villreinområder, og en litt lavere felling i andre villreinområder.

Mange områder med villreinjakt

I tidligere tider brukte villreinen store, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. I dag er villreinens leveområde oppsplittet blant annet grunnet utbygging av veger, jernbane og kraftmagasiner. Villreinen forvaltes derfor i 23 mindre områder, og hvert enkelt områdene har sin egen jaktkvote. Figuren under viser hvor mange villrein som felles i de ulike områdene.

Lær mer om villrein i Norge

www.villrein.no kan du som både jeger, forvalter, turgåer og grunneier finne mer informasjon om villrein i norske fjell.

Offentlig informasjon om skrantesjuke finner du på www.hjorteviltportalen.no

Relaterte lenker

Kontakt

Seniorrådgiver Kari Bjørneraas, viltseksjonen
telefon: 952 18 088

Tema