Fjellene reiser seg bratt opp fra Litlverivatnet i Rago nasjonalpark. Den er med i Emerald Network som bidrag til å beskytte kongeørn, dvergfalk, jaktfalk, smålom, blåstrupe, tretåspett, haukugle, orrfugl og storfugl. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Flere hundre norske naturområder på europeisk verneliste

568 norske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter. 

Emerald Network

Omfatter arter og naturtyper som trenger spesiell beskyttelse i Europa.

Strekker seg fra Russland vest for Ural, i hele Europa og til deler av Nord-Afrika.

51 europeiske land deltar ved at de har ratifisert Bernkonvensjonen. 

To resolusjoner under Bernkonvensjonen omhandler de naturtypene og artene som landene er forpliktet til å beskytte.

Hvert land må avklare hvilke av artene og naturtypene som er relevante for eget land. Så må de bli enige med Bernkonvensjonen om hvilke områder som trengs, for å regne nettverket som godt nok for hver enkelt art og naturtype. 

I disse diskusjonene med Bernkonvensjonen deltar både nasjonale og internasjonale eksperter, samt frivillige organisasjoner.

Hvert sjette år må landene som deltar i nettverket rapportere til Bernkonvensjonen for å vise om beskyttelsen fungerer etter hensikten.

Vedtaket ble gjort på det 37. partsmøtet for Bernkonvensjonen, etter forslag fra Klima- og miljødepartementet.

De norske naturområdene som nå er kommet med i Emerald Network, er alle vernet gjennom naturmangfoldloven. Vedtaket gir disse verneområdene en internasjonal anerkjennelse.

Norge i front

Norge er blant de første landene utenom EU-landene, som har fått godkjent områder i nettverket.

– Vedtaket er en milepæl i arbeidet med å sikre at arter og naturtyper overlever på lang sikt. Mange trenger nettopp beskyttelse over større områder og i flere land for å overleve. Vår naturforvaltning bidrar derfor til også å sikre det europeiske naturmangfoldet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

En art eller naturtype kan være truet i ett land, uten at den nødvendigvis er det i andre land. Å sikre vern av områder over landegrensene gir bedre felles beskyttelse av naturtypene og artene.

Det er hensikten bak opprettelsen av det europeiske nettverket, som Norge er forpliktet til å delta i gjennom Bernkonvensjonen.

Bidrar til bedre beskyttelse av 36 arter

Vedtaket om de norske naturområdene innebærer bedre beskyttelse av 36 arter i Europa sett under ett.  Fem av artene er truet på Norsk rødliste for arter (fra 2015). Disse er sivhauk, hauksanger, oter, snøfrytle og korshesterumpe. 


Det norske ansvaret gjelder samlet sett for omlag 135 arter og 50 naturtyper. Norske og europeiske fagmiljøer gir Miljødirektoratet råd i arbeidet. Det er Bernkonvensjonen som avgjør om beskyttelsen kan vurderes som god nok for den enkelte art eller naturtype, eller om nettverket må suppleres med nye områder.

I tillegg til de 568 godkjente Emerald-områder, har Norge også 138 såkalte kandidatområder. I det videre arbeid er det meningen at også disse skal bli en del av nettverket.

Den godkjente delen av nettverket utgjør sammen med kandidatområdene (totalt 706) omlag 48 000 kvadratkilometer (km2) av landarealet. Til sammenlikning utgjorde vernet landareal etter naturmangfoldloven 55 361 km2 ved utgangen av 2016 (Kilde SSB). De fleste av nasjonalparkene i Norge inngår i nettverket. 

Emerald-områder

Det er egne lister for godkjente Emerald-områder og for nominert kandidatområder.

 

Bare areal vernet etter naturmangfoldloven er meldt inn til nettverket.

 

Der verneområder grenser inntil hverandre, kombineres de ofte og meldes inn som et samlet Emerald-område.

Norge ligger godt an

Arbeidet med å etablere Emerald Network er en omfattende prosess, som for Norges del startet i 2007.

Målet til partslandene i Bernkonvensjonen er å få på plass et funksjonelt nettverk i løpet av 2020. I tillegg til Norge har Georgia, Hviterussland, Sveits og Ukraina også fått godkjent områder under nettverket.

Ytterligere ni land (Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia og Herzegovina, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Makedonia) har foreløpig bare nominert kandidatområder. 

Alle EU-land har allerede utpekt områder til det samme europeiske nettverket, gjennom ordningen som har fått navnet Natura 2000-områder.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum
naturavdelingen
telefon 918 14 201

Tema