Droner gjør Miljødirektoratets tilsyn mer effektivt og målrettet. Vi brukte bilder fra dronen til å sjekke om utsetting av juletrærne har skjedd i henhold til tillatelsen. Foto: Miljødirektoratet.

Droner og tilsyn med bruk av utenlandske treslag

Miljødirektoratet har for første gang ført tilsyn med utplanting av utenlandske treslag. Droner ble brukt i kontrollen av juletreproduksjonen hos fem store juletreprodusenter i Rogaland.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Formålet med forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag fører til uheldige følger for naturmangfoldet.

Dette innebærer at også juletreprodusenter som vil benytte utenlandske treslag, må søke fylkesmannen om tillatelse.

Slike tillatelser blir normalt gitt dersom de planlagte juletrefeltene ikke berører viktige naturtyper og arter – og under forutsetning av at juletrærne blir høstet før de begynner å sette frø.

Hvis grunneier ønsker å omdisponere dyrket mark og innlandsbeite til juletreproduksjon, må de i tillegg ha tillatelse fra kommunen.

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn av juletreprodusenter etter forskriften om utsetting av utenlandske treslag fra 2012.

Pilotprosjekt med droner

– Moderne teknologi gjør tilsynsarbeidet vårt mer effektivt og målrettet. Dronenes foto ble brukt til å sjekke om utsetting av juletrærne har skjedd i henhold til tillatelsen, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Forskrift om utenlandske treslag regulerer også bruk av utenlandske treslag i ordinært skogbruk og ved produksjon av pyntegrønt.

Ved behandling av slike søknader vil, i tillegg til kvalitetene på utsettingsområdet, faren for spredning til omkringliggende områder bli vurdert.

Dersom verneområder eller truede arter og naturtyper kan bli negativt berørt, er dette sterke argumenter for å avslå søknader.

Kystlyngheier er et eksempel på en naturtype som kan bli negativt påvirket.

Hovedinntrykket fra tilsynet var positivt. Ingen av juletreprodusentene hadde plantet juletrær i strid med gitte tillatelser. Foto: Miljødirektoratet.

Tillatelser følges, men skriftlig dokumentasjon mangler

Tilsynet viste at en av juletreprodusentene hadde et felt med gamle juletrær,  som innebar en fare for at de kunne sette frø og spre seg til områder i nærheten. Dette feltet var plantet lenge før forskriften om utenlandske treslag trådte i kraft.

Eieren ble derfor bedt om å avvirke dette plantefeltet og kvitte seg med hogstavfallet på forsvarlig måte for å hindre videre spredning.

Tilsynet avdekket imidlertid at juletreprodusentene manglet skriftlige rutiner som sikrer at regler og særskilte vilkår i tillatelsen blir fulgt.

Vil tilrettelegge bedre

Miljødirektoratet ønsker å forbedre resultatene på dette området i de tilsynene vi skal ha de nærmeste årene. For å nå dette målet vil vi blant annet gå gjennom egne veiledere og se på muligheter for å gi bedre hjelp og tilrettelegging for brukerne. 

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
tilsyns-og miljødataavdelingen
telefon: 480 57 510

Tema