Miljødirektoratet avdekker med jevne mellomrom alvorlige brudd på regelverket. Vi anbefaler et sterkt fagmiljø på miljøkrim på sentralt, nasjonalt nivå, i tillegg til miljøenheter i politidistriktene. Foto: John Petter Reinertsen.

Ansvaret for miljøkriminalitet bør fortsatt ligge i en nasjonal politienhet

Miljødirektoratet mener det er uheldig å overføre ansvaret for miljøkriminalitet fra Økokrim til et politidistrikt. Vi anbefaler et sterkt fagmiljø på miljøkrim på sentralt, nasjonalt nivå, i tillegg til miljøenheter i politidistriktene.

Miljøkrim-trusler

  • Ulovlig forurensing fra landbasert industri og petroleumsindustrien.
  • Ulovlig håndtering av farlig avfall.
  • Ulovlig innhold i / merking av produkter.
  • Ulovlig uttak av rovvilt.
  • Handel med truede arter.
  • Ulovlig inngrep i verneområder.
  • Ulovlig motorisert ferdsel i utmark.
  • Ulovlig fiske av villaks.

Det regjeringsoppnevnte Særorganutvalget foreslår å overføre ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

– Oppfølging av miljøkriminalitet krever spisskompetanse som ikke finnes i ett politidistrikt, og som tar mange år å bygge opp. Det er derfor nødvendig med et sterkt fagmiljø sentralt hos politi- og påtalemyndigheten på miljøkriminalitetsområdet, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet mener forslaget er en klar nedprioritering av dette viktige arbeidet. Den høyt spesialiserte miljøkrim-kompetansen i Økokrim er bygd opp gjennom over 20 år.

God erfaring med Økokrim

Særorganutvalgets utgangspunkt er at politioppgaver i nærpolitireformen skal løses på lavest mulig nivå. Utvalget ser ut til å mene at sentrale enheter stenger for kompetanseutvikling i politidistriktene, og dermed motarbeider reformen.

– Dette harmonerer dårlig med Miljødirektoratets erfaring på miljøkrimområdet. Gjennom mange år har Økokrim banet vei for politidistriktene og sørget for verdifull kompetanseoverføring, sier Bjørn Bjørnstad.

I utvalgets egen behovsanalyse peker både politimestrene og kontrolletatene på godt samarbeid med Økokrim og behovet for bistand videre.

Alvorlige og komplekse saker

Flertallet i utvalget legger til grunn at det fortsatt er behov for nasjonal spisskompetanse på miljøkrimområdet, men at oppgaven ikke trenger å løses sentralt. Dette i motsetning til saker om økonomisk kriminalitet, som foreslås overført til Kripos.

Utvalget ser ut til å mene at det er relativt få miljøkrimsaker, og at disse sakene ikke er spesielt alvorlige eller komplekse. Samtidig sier utvalget i sin rapport at de ikke har hatt grunnlag for å vurdere Økokrims portefølje på miljøkrimområdet.

Nettopp økonomisk vinning er ofte hovedmotivasjon bak miljøkriminalitet. Nærhet mellom fagmiljøer er viktig for å se miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet i sammenheng.

– Vi mener dette viser at grunnlaget for utvalgets konklusjon når det gjelder miljøkriminalitet er for dårlig utredet, sier Bjørn Bjørnstad.

Miljøkrim blir nedprioritert

Det er uklart hvilke nasjonale oppgaver og hvilket nasjonalt ansvar Trøndelag politidistrikt skal ha.

– Vår bekymring er at distriktets oppgaver knyttet til andre alvorlige kriminalitetsområder gis prioritering foran oppfølgingen av miljøkrimsaker nasjonalt, som er forståelig. Men det vil gå utover muligheten til å bygges opp til en nasjonal sterk enhet på miljøkrimområdet og til å yte bistand til øvrige politidistrikter, sier Bjørn Bjørnstad.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335

Tema