Fra Råbesdalen, Høylandet kommune. Foto: Eldar Ryan

49 skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 49 skogområder i ti fylker. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Skogvern i 2017

I 2017 er det vernet over 213 000 mål produktiv skog fordelt på omlag 110 områder.

Dette er det største arealet produktiv skog som noen gang er vernet i løpet av ett år.

Samlet nytt verneareal er ca. 110 kvadratkilometer (km²), hvorav rundt 64 km² er produktiv skog. 17 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Med dette vernevedtaket er om lag 3,2 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Frivillig vern

To av områdene i Aust-Agder fylke. Deler av to områder i Nord-Trøndelag fylke ligger på grunnen til Statskog SF. Miljødirektoratet eier arealet i området Almdalen-Ekorndalen.

Alle de øvrige områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

Ti av områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi. Flere av områdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, ikke minst forekomster med edellauvskog og områder med stor variasjon av ulike barskogtyper.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
naturarvseksjonen
telefon: 957 24 237

Tema