Grønn trepyton unntas fra kravet om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer ved innførsel. Det vil fortsatt kreves CITES-tillatelse for å innføre denne arten. Foto: Øystein Størkersen, Miljødirektoratet

Nye regler om innførsel av reptilarter fra 15.august

19 arter av slanger, øgler og skilpadder unntas fra krav om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer fra og med 15. august. Flere av disse artene vil fortsatt kreve tillatelse etter regelverket om handel med trua arter (CITES).

Fremmede arter

  • Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig (fremmede arter), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
  • For eksempel ved at de opptrer som konkurrenter til, eller predatorer på stedegne organismer.
  • Tall fra Artsdatabanken viser at det finnes 1080 fremmede arter i landet som klarer å formere seg. Omtrent 20 prosent av disse regnes for å enten utgjøre en svært høy risiko eller høy risiko for landets naturmangfold

Miljødirektoratet vil informere om at de nye reglene om innførsel av utvalgte reptilarter trer i kraft den 15.august. Endringene i forskrift om fremmede organismer ble vedtatt av Kongen i statsråd den 11.mai 2017. Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet og kongelig resolusjon.

De nye reglene medfører at 19 reptilarter (slanger, øgler og skilpadder) settes på listen over arter som er unntatt det generelle kravet om tillatelse til innførsel. Disse reptilartene kan etter dette innføres til Norge for hold innendørs i terrarium, uten at det kreves tillatelse etter forskriften.

Svært lav risiko

– Artene er risikovurdert av Norsk institutt for naturforskning og regelendringene har vært på høring. Faren for uheldige følger for det biologiske mangfoldet i Norge ved å tillate innførsel av de 19 reptilartene, er svært lav, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet. Forskrift om fremmede organismer regulerer innførsel, utsetting og omsetning, og stiller aktsomhetskrav for å unngå spredning av fremmede arter.

For øvrige eksotiske pattedyr, reptiler og amfibier gjelder fortsatt kravet om tillatelse til innførsel etter § 6 i forskriften.

Samtidig oppheves også det generelle forbudet etter dyrevelferdsloven, mot å innføre, holde og omsette de 19 reptilartene. Les mer om dette i Mattilsynets pressemelding.

Krav om CITES-tillatelse

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at de nye reglene ikke fritar fra krav om CITES-tillatelser i henhold til CITES-forskriften ved innførsel til Norge for 12 av disse reptilartene.

Formålet med CITES-bestemmelsene er å bevare arter som er eller kan blir truet av utryddelse som følge av handel. Artene som står oppført på CITES liste II krever CITES-eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten før innførsel til Norge.

For innførsel av skilpadde-arten på CITES liste III, så vil kun direkte import fra Kina til Norge kreve en regulær CITES eksporttillatelse. For innførsel fra alle andre land vil det være tilstrekkelig med dokumentasjon på at eksemplaret ikke er innført fra Kina.

Vi gjør oppmerksom på at alle CITES-tillatelser skal fremlegges både for eksportstatens tollmyndigheter og norske tollmyndigheter.

Fra og med 15.august 2017 kreves det ikke innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer for følgende arter:

Vitenskapelig navn

Norsk navn

CITES-status

Slanger

 

 

Morelia viridis

Grønn trepyton

CITES liste II

Morelia spilota

Teppepyton

CITES liste II

Python regius

Kongepyton

CITES liste II

Boa constrictor

Kongeboa

CITES liste II, underart occidentalis på liste I

Corallus hortulanus

Hagetreboa

CITES liste II

Epicrates cenchria

Regnbueboa

CITES liste II

Lampropeltis getula

Kongesnok

 

Pantherophis guttatus

Kornsnok

 

Lampropeltis triangulum

Melkesnok

 

 

 

 

Øgler

 

 

Phelsuma madagascariensis

Stor daggekko

CITES liste II

Rhacodactylus ciliatus syn. Correlophus ciliatus

Kranset gekko

 

Eublepharis macularius

Leopardgekko

 

Uromastyx ocellata

Pigghaleagam

CITES liste II

Pogona vitticeps

Skjeggagam

 

Varanus acanthurus

Dvergvaran

CITES liste II

Lacerta lepida syn. Timon lepidus

Perlefirfisle

 

 

 

 

Skilpadder

 

 

Testudo hermanni

Gresk landskilpadde

CITES liste II

Geochelone carbonaria syn.   Chelonoidis carbonarius

Rødfotet skogskilpadde

CITES liste II

Mauremys reevesii syn. Chinemys reevesi

Kinesisk trekjølskilpadde

CITES liste III, tillatelse kreves for eksemplarer som innføres fra Kina

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Line Løvås, artsseksjonen
telefon 905 63 341

Tema