Harrier, tidligere kalt Tide Carrier, ligger for øyeblikket i Gismarvik havn. Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet anmelder Harrier-eiere

Miljødirektoratet mener at lasteskipet Harrier var på vei til ulovlig opphugging, og anmelder eier Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine eiendom for forsøk på ulovlig eksport av avfall. 

ULOVLIG EKSPORT

Avfall er en ettertraktet handelsvare, men feil behandling kan gjøre store skader på mennesker og miljø. For å hindre at avfall kommer på avveier er det utviklet et omfattende internasjonalt regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall, blant annet for å unngå at avfall dumpes i utviklingsland.

Det er ulovlig å eksportere avfall ut av Norge uten samtykke fra myndighetene i både eksport- og importlandet. Før samtykke gis må det dokumenteres at avfallet vil bli behandlet på en miljømessig god måte. Utrangerte skip omfattes av regelverket. Det er svært begrenset adgang til å tillate eksport av avfall ut av OECD-området.

For tre uker siden påla Miljødirektoratet Harrier (tidligere kalt Tide Carrier) å bli i Norge etter mistanke om at lasteskipet var på vei til ulovlig opphugging med større mengder oljeholdig avfall om bord.

Les også: Miljødirektoratet pålegger Harrier å bli i Norge

Miljødirektoratet har anmeldt Julia Shipping Inc og Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

Internasjonalt problem

– Vi mistenker at både nåværende og tidligere eier har hatt til hensikt å hugge opp skipet i Pakistan. Det har de ikke tillatelse til, og heller ikke til å ta med seg det oljeholdige avfallet ut av landet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er et kjent internasjonalt problem at skip sendes til land hvor vrakingen kan skje med langt større fortjeneste, men hvor også faren for skade på helse og miljø er betydelig større.

Signaleffekt

Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 668 av totalt 862 opphuggede skip i 2016 til beaching: Skipene kjøres opp på strendene i land som Pakistan, India og Bangladesh og plukkes fra hverandre manuelt med høy risiko for miljøet og arbeidernes liv og helse.

Les mer om opphugging av skip på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider

– Vi ville stanse dette skipet og unngå eksport av farlig avfall som kan føre til miljøskade i andre land. Ikke minst av allmennpreventive grunner er det viktig å straffeforfølge denne saken, sier Ellen Hambro.

Strengere lov

Fra 1. januar 2015 ble strafferammen økt for ulovlig grensekryssende transport av avfall etter forslag fra Miljødirektoratet. Der ulovlig avfallseksport tidligere kun medførte bøter, ble strafferammen økt til fengsel i opptil to år i tillegg til bøter.

– Endringen innebar også at forsøk på å ta med seg avfall over grensene uten tillatelse ble straffbart. Uten denne lovendringen hadde det vært vanskelig å straffeforfølge denne saken i dag, forteller miljødirektør Hambro.

KONTAKT

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

Tema