Nærmere 50 tonn avfall ble levert inn gjennom ordningen "Fishsing for litter" i 2016. Foto: Salt

God oppslutning om "Fishing for litter"

Fiskere og havner som deltar i "Fishing for litter" har fått økt forståelse og kunnskap om omfanget av marin forsøpling.  

"Fishing for litter"

Frivillig ordning der utvalgte fiskebåter samler inn marint avfall, frakter det til lands og leverer det inn som avfall til de utvalgte havner som er med i ordningen.

I alt 22 fiskebåter deltok i denne miljødugnaden i 2016. Egersund, Ålesund og Tromsø havn tok imot avfall. I år er også Karmøy havn med.

"Fishing for litter" ble etablert i Nederland i 2000, og siden har fiskere fra flere OSPAR-land blitt med. OSPAR-konvensjonen er vårt viktigste regionale forum for utvikling av den marine naturforvaltningen i det nordøstlige Atlanterhavsområdet. Resultatene fra innsamlingen rapporteres årlig inn til OSPAR-sekretariatet.

Miljødirektoratet leder prosjektet i Norge, og SALT Lofoten AS har det operative ansvaret. Pilotprosjektet avsluttes 31. desember 2017. 

Miljødirektoratet har mottatt rapport fra første år av pilotprosjektet. Tilbakemeldingene fra de som har deltatt er at ordningen fungerer godt.  

Fiskere som har deltatt i ordningen" Fishing for litter" samlet i fjor inn og leverte nærmere 50 tonn med avfall til havnene i Egersund, Ålesund og Tromsø.

Mye avfall kan gjenvinnes

Fiskerne som har vært med i ordningen, har bidratt til å dokumentere omfanget av marin forsøpling og gitt oppmerksomhet til problemet. Det har ført til økt bevissthet i fiskerimiljøene om behovet for å redusere forsøplingen og bidra til et rent marint miljø.

Selv om avfallet som fiskerne samlet inn i fjor, kom fra mange ulike kilder, så var fiskerirelatert avfall og utstyr dominerende. Dette kan skyldes at det store flertall av fartøyer som deltar i ordningen, er store havgående fartøyer.

Det ble også gjennomført flere analyser av avfallet i land som viste at en stor andel av det fiskerirelaterte avfallet kan gjenvinnes. Eksempler på fiskeriredskaper som enten allerede gjenvinnes eller som kan gjenvinnes, er garn, nøter, trål og tauverk.

Miljødirektoratet vil i år legge større vekt på å få bedre kunnskap om de ulike avfallstypene som samles inn. Det skal også arbeides videre med å se nærmere på hvordan enda mer av avfallet som samles inn, kan gjenvinnes.

Utredning av en varig ordning

Miljødirektoratet har foreslått overfor Klima- og miljødepartementet å utrede en varig ordning for levering av marint avfall som sikrer at fiskere og andre aktører kan levere marint avfall de tar opp fra havet i havn, uten merkostnad. En slik utredning vil bli gjennomført når pilotprosjektet er avsluttet og vil i stor grad bygge på erfaringene fra prosjektet.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Runar Mathisen
industri-og havavdelingen
telefon 993 15 460

seksjonsleder Thomas Hartnik
miljøgiftavdelingen
telefon 926 94 021

Tema