Verdens ozondag 16.september: Nå jobbes det med å bli enige om å fase ut gassene som brukes som erstatning for stoffene som ødela ozonlaget. Foto: iStockphoto.

Ozonlaget stabilt – nå står slaget om de klimaskadelige erstatningsgassene

Nedbrytingen av ozonlaget har stoppet opp. Det viser at internasjonalt miljøsamarbeid om å fase ut farlige stoffer nytter. Nå arbeides det for å fase ut de sterke klimagassene HFKer. Disse brukes som erstatninger for ozonnedbrytende gasser. 

HFK-gasser

• HFK-gasser er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.

• Bruken har økt på grunn av velstandsutvikling i verden og for at de har erstattet de ozonnedbrytende gassene. 

• Det finnes naturlige, ikke syntetiske kjølemidler eller neste generasjon HFK som er mer klimavennlige, og som kan erstatte dagens HFK-gasser.

Ozonnedbrytende stoffer (KFKer, HKFKer med flere) er omfattet av Montrealprotokollen. Protokollen har forpliktende utfasingsregimer av ozonnedbrytende stoffer for alle verdens land.

Siden midten av 1980-årene har over 98 prosent av de ozonnedbrytende stoffene blitt faset ut.

Overvåkningen NILU - Norsk institutt for luftforskning gjør på oppdrag fra Miljødirektoratet, viser at ozonlaget over Norge har stabilisert seg, men er fortsatt på et lavere nivå enn før nedbrytingen startet på 1980-tallet.

Til tross for vellykket utfasing av de ozonnedbrytende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. 

-Det internasjonale miljøsamarbeidet om å fase ut ozonnedbrytende stoffer er en suksesshistorie og viser hvor viktig internasjonalt samarbeid om klima- og miljøutfordringer er, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet. 

Viktig møte

Hydrofluorkarboner (HFK) er i stor grad tatt i bruk som erstatningsstoffer for de ozonnedbrytende stoffene som er blitt faset ut under Montrealprotokollen.

HFKer bryter ikke ned ozonlaget, men er derimot sterke klimagasser.Derfor arbeides det for at også disse skal reguleres på samme måte under Montrealprotokollen. Norske klima- og miljømyndigheter arbeider for at dette kan skje på partsmøtet som skal være i Kigali i oktober i år. 

- En global avtale om utfasing av disse sterke klimagassene, vil være det viktigste som skjer av globalt klimaarbeid i år, sier Ellen Hambro. 

HFK-gassene står i dag for om lag én prosent av globale klimagassutslipp, men er i svært rask vekst. Dersom ikke veksten begrenses, vil HFK-gassene kunne stå for 0,4 grader oppvarming innen slutten av dette århundret.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Alice Gaustad seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning, telefon:980 94 104

sjefingeniør Torgrim Asphjell seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning,
telefon : 467 43 913

Tema

Kategori