Sjøbunnen på 15 steder i Oslos havneområder er undersøkt av NGI og Det norske Veritas på oppdrag for Oslo havn. Foto: Harald M. Valderhaug, Oslo havn.

God tilstand i Oslos havneområder fire år etter opprydding

Sjøbunnen i indre Oslofjord tilfredsstiller fortsatt målene for oppryddingen. Noen steder er det tilført noe ny forurensning med overvannet fra land.

Mudring og tildekking av sjøbunnen

Sjøbunnen i Indre Oslofjord var før oppryddingen sterkt forurenset med miljøgifter fra ulike kilder som industri på land, skipsverft, kloakkutslipp, bunnstoffer på båter, vedfyring og trafikk på land gjennom mange år. Forurensningen ble spredt i fjorden og la seg ned på bunnen.

Oppryddingen ble i hovedsak ferdig i 2011.  Tiltakene som ble gjort, var mudring og tildekking av sjøbunnen med ren sand eller leire.

Der det var behov for økt seilingsdyp, og der bunnen var særlig utsatt for oppvirvling, ble sjøbunnen mudret og deretter deponert i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven.

Andre steder ble sjøbunnen dekket til med rene masser. For å oppnå ønsket renhet ble mesteparten av områdene som var mudret, også tildekket med ren sand.

Statens Vegvesen var i ytre deler av Pipervika og ytre og indre deler av Bjørvika ansvarlig for tildekkingen av fjorden med om lag 180 000 kubikkmeter med ren leire fra nedlegging av Bjørvikatunellen.

15 steder i Oslos havneområder, fra Lohavna, Bjørvika, og til Pipervika er livet på sjøbunnen undersøkt, og på 40 steder er det tatt prøver av sjøbunnen for å analysere om de inneholder miljøgifter. Norges Geotekniske Institutt og Det norske Veritas har overvåket områdene på oppdrag fra Oslo Havn KF.

Sjøbunnen tilfredsstiller fremdeles målene som var satt for oppryddingen, unntatt for en stasjon innerst i Bjørvika, der noe ny forurensning er tilført fra land via overvannskummer. 

Det er også målt noe økning i konsentrasjoner av miljøgifter i enkelte andre områder innerst mot land og ytterst mot områder hvor det ikke vært en opprydding av sjøbunnen. 

Bytrafikk forurenser via overvannet

Forurensning av sjøbunnen i dag kommer fra avrenning av overvannvann fra bymiljøet. Hovedkilden til forurensningen kommer fra trafikken. Partikler skylles vekk med overvannet og havner via kummer i havneområdet, renner ut i fjorden og legger seg på sjøbunnen. Åtte overvannskummer er undersøkt, og analysert. Det ble funnet oppsamling av kobber, kvikksølv, bly, sink, tjærestoffer (PAH) og TBT i disse.  Forurensningen kan også komme fra Akerselva og Hovinbekken som renner ut i Bispevika.

-        Det er viktig at Oslo kommune har kontroll på overvannshåndteringen og tømming av kummer for å hindre forurensning til sjøen og at det dannes nye forurensede sedimenter, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Livet på bunnen

Overvåkingen av sjøbunnen har også sett på om dyr og planter kommer tilbake igjen på bunnen da disse sørger for gode oppvekstvilkår for fisk og skalldyr.  Undersøkelsene tyder på at disse etablerer seg på nytt, men det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg på sikt.  

Jevnlig overvåking

Miljødirektoratets krav til oppryddingen i Indre Oslofjord var at det etter oppryddingen ikke skulle ligge igjen konsentrasjoner av miljøgiftene bly, kadmium, kvikksølv, PCB og PAH som kunne medføre risiko for skade på dyre og planteliv.   Som en del av Oslo Havns blågrønne strategi skal området fortsatt bli jevnlig overvåket. 

-        Oppryddingen i fjorden har gitt en ren og sunn fjord, til glede for innbyggerne i byen. Det er viktig at den gode miljøtilstanden bevares, og at Oslo Havn og Oslo kommune fortsetter sin innsats for dette, sier Hambro.  

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Erik Høygaard
seksjon for hav og sedimenter
telefon 920 835 62

Tema