Endringer i regulering av HBCD (heksabromsyklododekan)

HBCD er en persistent organisk miljøgift (POP). Stoffet ble listet i Stockholmkonvensjonen i mai 2013 og produksjon og bruk av stoffet skal fases ut globalt. Det er også innført konsentrasjonsgrenser for HBCD-holdig avfall. Dette har medført endringer i EUs -POPs regelverk som nå er gjennomført i norsk regelverk.

Endring av regelverk for HBCD

Klima- og miljødepartementet vedtok endring av regelverket for HBCD fra 9. juli 2016 (endringsforordning (EU) 2016/293) slik at HBCD er regulert i produktforskriftens §§ 4.1 og 4.2. Fra samme dato ble reguleringen av HBCD i § 2-7 i produktforskriften opphevet. I henhold til den nye reguleringen er HBCD ikke tillatt å bruke i stoff, stoffblanding og produkt i konsentrasjoner over 0,01 vektprosent.

HBCD er fortsatt tillatt brukt i ekstrudert og ekspandert polystyren i bygninger under visse betingelser fram til 26. november 2019. Unntaket gjelder kun firmaer som har søkt godkjenning til slik bruk under REACH. Eksportforbudet fra § 2-7 for HBCD videreføres i § 4-2 fordi eksport ikke er omfattet av EUs POPs regelverk. Se endringsforskrift på Lovdata.

Endring av konsentrasjonsgrensene for HBCD i avfall

Klima og miljødepartementet vedtok endring av konsentrasjonsgrensene for HBCD i avfall 4. juni 2016 (endringsforordning (EU) 2016/460). Endringen trer i kraft 30. september 2016, se endringsforskrift på Lovata.

Denne endringen innfører en konsentrasjonsgrense på 1000 mg/kg for HBCD i avfall. HBCD-holdig avfall skal behandles på en slik måte at det ikke lenger har POPs-egenskaper.

Tema