Det er kun region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) som har et nasjonalt fastsatt mål for ulv innenfor sine regioner. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

47 ulver kan felles på lisensfelling i Norge i 2016/2017

De regionale rovviltnemndene har nå fattet vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Ettersom bestandsmålet er nådd i alle regioner er alle kvotene satt av rovviltnemndene. 

Roller ved lisensfelling

Fylkesmannen – er sekretariat og har en rådgivende funksjon for de regionale rovviltnemndene, og administrerer lisensfellingen.

Rovviltnemnden – har vedtaksmyndighet i tilfeller der bestanden av en rovviltart er på eller over bestandsmålet.

Klima- og miljødepartementet – klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene.

Miljødirektoratet – fagdirektorat i rovviltsaker. Vedtaksmyndighet dersom bestanden av en rovviltart er under bestandsmålet.

Stortinget vedtok 6. juni i år et nytt nasjonalt bestandsmål for ulv på 4 – 6 årlige ungekull. Minst 3 kull skal være helnorske. I henhold til bestandsstatusrapport fra Rovdata 1. juni 2016 har det i løpet av vinteren 2015/2016 blitt dokumentert 7 helnorske kull og 4 kull i grenserevir. Ettersom ungekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 9 kull. Den norske bestanden er dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet.

Når bestanden av en rovviltart er over det nasjonalt fastsatte målet i en region er det rovviltnemnden i regionen som har vedtaksmyndighet ved fastsettelse av lisensfellingskvote.

Det er kun region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) som har et nasjonalt fastsatt mål for ulv innenfor sine regioner. Målet skal oppnås i felleskap mellom de to regionene.

Lisensfellingskvoter for ulv i Norge 2016/2017

Etter at de siste vedtakene om lisensfellingskvoter ble fattet i dag er det klart at samtlige regionale rovviltnemnder, med unntak av nemndene i region 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) har åpnet for lisensfelling av ulv i 2016/2017.

På bakgrunn av siste bestandstall for ulv i Norge har rovviltnemndene i region 4 og 5 for første gang åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen. Les mer om ulvesonen og den differensierte forvaltningen her. 

Kvoten innenfor ulvesonen i region 4 og 5 er rettet mot 3 utpekte revir og er basert på forventet antall ulv i de utpekte revirene på bakgrunn av resultatene fra siste overvåkingsperiode og foreløpig informasjon om yngling av ulv i regionene.

For informasjon om de begrunnelser og vurderinger som ligger til grunn for kvotevedtakene viser vi til vedtakene i sin helhet. Vedtakene er tilgjengelige på Miljøvedtaksregisteret.

Klima- og miljødepartementet er klagemyndighet, og kvotene kan endres etter en eventuell klagebehandling.

Saken fortsetter etter tabellen.

Hva er lisensfelling?

Ulv er en fredet art i Norge, i henhold til naturmangfoldloven og etter føringer i Bernkonvensjonen.

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å regulere rovviltbestandene. Lisensfelling er en skademotivert bestandsregulering som kan tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein.

Lisensfelling er, i motsetning til skadefelling, ikke rettet mot et bestemt skadegjørende individ, men skal likevel skje under strengt kontrollerte forhold. Lisensfellingskvotene i Norge fastsettes innenfor avgrensede områder og det er krav om at jegere skal være registrert som lisensjegere og rapportere om gjennomføringen av lisensfellingen.

Det er etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen et vilkår at felling av ulv ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at det ikke finnes andre tilfredsstillende tiltak. Hvilke tiltak som er aktuelle skal vurderes utfra om området er prioritert til beitedyr eller rovvilt.

Lisensfellingsperioden er fastsatt ulikt i områder utenfor ulvesonen og innenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen foregår lisensfelling 1. oktober til og med 31. mars, mens den innenfor ulvesonen foregår 1. januar til og med 15. februar. Den kortere perioden innenfor ulvesonen er fastsatt med hensyn til valpers levedyktighet på høsten og med hensyn til parringstiden som begynner i sluttet av februar. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Veronica Sahlén, viltseksjonen

seniorrådgiver Susanne Hanssen, viltseksjonen
telefon: 977 87 000

Kontaktinfo til rovviltnemndene finner du på rovviltportalen

Tjenester og verktøy

Tema