Oppryddingen i Stavangers havneområder starter i to av de mest forurensede områdene, Foto: Wikipedia/Creative Commons

Sjøbunnen i Stavangers indre havneområder skal bli ren

Sjøbunnen i indre havn skal sikres mot spredning av miljøgifter.  Tiltaket skal foregå i områdene Bangavågen og Engøysundet, da disse er blant de mest forurensede i Stavangers havneområder. 

 

Stavanger på nasjonal handlingsplan

Havneområdene i Stavanger er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding av forurenset sjøbunn. 

Regjeringen ga i revidert nasjonalbudsjett i år tilsagn om 20 millioner kroner til tiltakene. Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordningen.

Kommunen har ansvaret for å få utført nødvendige marinarkeologiske undersøkelser før selve oppryddingen starter.

Statens Vegvesen skal utføre arbeidet med tildekkingen.

Staten har tidligere gitt penger til gjennomføring av undersøkelser og risikovurderinger ved oppryddingen i Stavangers havneområder.

Miljømålene for fjorden er god kjemisk og økologisk miljøtilstand innen 2027.

Les mer om forurenset sjøbunn:

Miljødirektoratet gir tilsagn om 20 millioner kroner til tildekking av miljøgiftene. Regjeringen bevilget midlene i revidert nasjonalbudsjett i år.

Forurenset sjøbunn på i alt 160 300 kvadratmeter i Bangavågen og Engøysundet skal tildekkes. Arealet tilsvarer omlag 23 fotballbaner.

Sjøbunnen er forurenset med en rekke miljøgifter som kvikksølv, tjærestoffer, tungmetaller og TBT fra tidligere tiders industri som kullager, kommunal avfallsfylling og skipsverft. 

Avrenning fra gater og kommunale avløp har også bidratt til forurensningen og spredningen av miljøgifter i fjorden. En rapport om tilstanden i områdene slår fast at spredning av miljøgiftene medfører en risiko for skader på dyre- og planteliv i fjorden.

Overskuddsmasser fra tunnellsprengning

Den forurensede sjøbunnen skal dekkes til med steinmasser fra tunnelsprengningen i Ryfast-prosjektet.  Massene skal legges oppå sand. Sandputene skal hindre at forurensningen i sjøbunnen virvles opp og spres ved utlegging av steinmassene.  Gjenbruk av massene fra tunnellsprengningen gir god samfunnsøkonomi i tiltakene. Det blir korte avstander for transport av massene, og det gir mindre støy og støv i områdene.

-        Oppryddingen i Stavangers indre havneområder har stor miljø- og samfunnsnytte ved at man bruker overskuddsmassene fra den store samferdselsutbyggingen av Ryfast-forbindelsen.  Prosjektet vil også bidra til økt sysselsetting i området, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

 

 

Kontakt

sjefingeniør Hilde Beate Keilen
industri-og havavdelingen
telefon 906 081 89 

Tema