Vedbriketter er blant de produktene som Miljødirektoratet kontrollerte i tilsynet. Foto: Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

Få importører overholder kravene for omsetning av treprodukter

Miljødirektoratet har for første gang ført tilsyn med importører av tømmer og treprodukter. Åtte av ti kontrollerte virksomheter oppfylte ikke kravene.  Det betyr risiko for at de importerte tømmerproduktene som selges i Norge, stammer fra ulovlig hogst.

Tømmerforskriften

Regler for omsetning av tømmer og treprodukter ble gjort gjeldende i Norge i mai 2015  gjennom tømmerforskriften.  Den  gjennomfører EUs tømmerforordning, som er en del av  EØS-avtalen.

Forskriften forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Virksomhetene pålegges å følge prosedyrer som skal avdekke hvor produktene kommer fra og om de er lovlig hogget.

Produkter som er omfattet av regelverket er importert tømmer og importerte treprodukter som ved, energiflis, sagtømmer, massevirke, byggematerialer, parkett, møbler (unntatt stoler), ferdighus, benkeplater, bilderammer, paller, kasser og tønner samt papir og papirmasse, med unntak for trykt papir og resirkulert materiale.

Virksomheter som plasserer tømmer og treprodukter på EØS-markedet for første gang må innføre en ordning for tilbørlig aktsomhet.

Det innebærer å ha rutiner for å innhente informasjon om produktet, slik som treslag, opprinnelsesland, dokumentasjon av hogsten og transporten, samt informasjon om bearbeiding og transport til Norge. På grunnlag av dokumentasjonen må det gjøres en risikovurdering av produktet.

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for virksomheter som omsetter importert tømmer og importerte treprodukter. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter som har opprinnelse i Norge.

Ulovlig hogst er et utbredt problem i mange land, ikke bare i landene med tropisk tømmer.  Ifølge rapporter fra Interpol og FNs miljøprogram, UNEP, anslås det at mellom 50 til 90 prosent av tømmer fra de viktigste tropiske tømmerproduserende land er ulovlig avvirket. Av den totale tømmerhogsten globalt regnes mellom 15 til 30 prosent å være ulovlig.

Skog som hogges ulovlig, bidrar til å redusere det rike biologiske mangfoldet i skogen, og det ødelegger for livsgrunnlaget til befolkningen som lever av skogen og dens ressurser.

Internasjonalt regelverk

De nye kravene til importører av tømmer og treprodukter går ut på at de må skaffe seg informasjon om tømmeret er hogget lovlig.  De må sikre seg informasjon om hvordan hogsten er gjennomført og hvordan produktene blir videre bearbeidet og produsert. Hele leverandørkjeden, inkludert transport av produktene til Norge, må dokumenteres. 

-        Et internasjonalt regelverk er viktig for å bekjempe og redusere ulovlig hogst, og bidra til mindre fare for skade på naturmangfold og klima, sier direktør i tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

Må minimere risikoen

Tilsynet som Miljødirektoratet gjennomførte, viser at kun to av ti kontrollerte norske importører har iverksatt tiltak for å overholde kravene i den nye tømmerforskriften som regulerer omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge.  Vi kontrollerte ti større virksomheter som importerer tømmer- og treprodukter for mer enn en million kroner i året fra høyrisikoland, og som importerer mer enn tre ulike produktgrupper.

 Importørene plikter å gjøre en risikovurdering for hvert produkt og eventuelt iverksette tiltak for å minimere risikoen for at importen stammer fra ulovlig hogst.

Nye tilsyn neste år

Etter at Miljødirektoratet varslet mulig tvangsmulkt, har virksomhetene redegjort for hvordan de skal rette opp i rutinene slik at de skaffer seg nødvendig informasjon om produktene de importerer.

Miljødirektoratet har også sendt prøver av åtte produkter til analyse hos Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO for å kontrollere at treslagene stemmer overens med dokumentasjonen.

Miljødirektoratet vil følge opp med nye tilsyn hos de virksomhetene som fikk pålegg om å rette opp avvikene.  I tillegg vil nye virksomheter bli kontrollert neste år. 

Har forberedt bransjen på reglene

-        Miljødirektoratet har forberedt og informert bransjen om innføring av regelverket, blant annet gjennom seminarer og møter.  Reglene har vært gjeldende i EU siden mars 2013, så dette burde vært godt kjent, sier Bjørnstad.   

-        De to importørene i tilsynet som oppfylte kravene, har satt av ressurser til å følge kravene. Regelverket er såpass krevende at det er viktig at virksomhetene har personer med kompetanse innen dette området, sier han.

Samarbeid internasjonalt

Miljødirektoratet samarbeider med de nordiske og baltiske landene om tilsyn av bransjen. Det gjelder både erfaringsutveksling og gjennomføring av felles tilsyn. 

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Brian Wennberg
produkttilsynseksjonen
telefon 480 84 541

seniorrådgiver Liv-Stephanie Bantle
artsseksjonen
telefon 974 25 575 

Tema