Fra Seterelva i Osen kommune. Høyre del av bildet viser deler av utvidelsen av naturreservatet mens venstre del er fra det eksisterende Seterelva naturreservat. Foto: Jan Erik Andersen

33 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 33 skogområder.

Samlet nytt verneareal er ca. 54,7 kvadratkilometer (km²), hvorav ca. 43,4 km² er produktiv skog. Tolv av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Med dette vernevedtaket er omlag 3 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Les pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Alle områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn. Et område ligger delvis på grunnen til Statskog SF.

Ni av de nye vernede områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi, og flere av skogområdene er sjeldne i internasjonal sammenheng. Flere av områdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet bekkekløfter og rike edellauvskogsområder med et stort artsmangfold.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Gunnar Kjærstad, naturarvseksjonen
telefon 952 30 617

Tema