Indre fjord av Sandefjordsfjorden skal ryddes for forurensning. Foto: Sandefjord Reiselivsforening

Sandefjordsfjorden skal ryddes for miljøgifter

Miljødirektoratet gir Sandefjord kommune tilsagn om 120 millioner kroner til å rydde opp i forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden.  Fjorden inneholder PCB, kvikksølv og andre miljøgifter som utgjør stor risiko for å spre seg i økosystemet.  

Opprydding i fjorden

Området som skal ryddes ligger innenfor Tranga og utgjør om lag en kvadratkilometer

Tiltakene som skal utføres er tildekking av sjøbunnen med rene masser og erosjonssikring der det er nødvendig

Enkelte steder skal det mudres

Fylkesmannen i Vestfold er delegert myndighet for å gi tillatelse til gjennomføring av de ulike tiltakene da de kan medføre fare for forurensning under selve anleggsarbeidene

Kommunen planlegger å gjennomføre tiltakene fra høsten 2016 og være ferdig våren 2017

Miljødirektoratet har pekt på at det er nødvendig å ta hensyn til kulturminner og å kartlegge skrot på sjøbunnen og en eventuell håndtering av dette.

Oppryddingen skal bidra til at sjøbunnen får en bedre kjemisk tilstand, og at fjorden får tilbake en flora og fauna i løpet av vannforvaltningsperioden 2022-2027 og oppnå mulig god økologisk tilstand.

De aller fleste utslipp til Sandefjordsfjorden er stanset eller kraftig redusert gjennom tidligere oppryddingstiltak.

Sandefjord kommune har iverksatt tiltak på land for å fjerne og hindre at det lekker ut forurensning til sjøen, og det har også vært ryddet opp i noen mindre arealer med forurenset sjøbunn. 

Hopet seg opp over år

Men det gjenstår fortsatt en oppryddingsjobb av sjøbunnen innenfor et område på en kvadratkilometer i indre fjord.

Der har forurensningen fra tidligere industribedrifter, utslipp fra kommunale avløp og renovasjon og havnevirksomheten hopet seg opp over mange år.

Sedimentene med miljøgifter virvles daglig opp av naturlige strømmer og båttrafikk. Dette fører til at de spres innenfor og ut av indre fjord og tas opp i næringskjeden.

Risikovurdering viser at det er uakseptabel risiko for forurensningseffekter på økosystem og for mennesker ved inntak av fisk og skalldyr i fjorden innenfor Tranga som er indre del av Sandefjordsfjorden.

Krever lokal finansiering

Til grunn for tilsagnet om statlig finansering på 75 % av kostnadene, ligger en forutsetning om at kommunen, havnevesenet og lokale bedrifter finansierer resten. 

Miljødirektoratet forvalter ordningen med statlige midler til opprydding av miljøgifter i forurenset grunn og sjøbunn. I flere fjorder og havner er det mange og ofte diffuse forurensningskilder hvor ansvaret for forurensningen er uklart.

I disse områdene er det behov for at staten går inn og finansierer store deler av oppryddingskostnadene for å sikre nødvendig fremdrift.  

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Harald Solberg
hav- og sedimentseksjonen
telefon 465 43 579 

Tema