Trollfeltet ble offisielt åpnet 17. mai 1995 med gassplattformen Troll A. Foto: Wikipedia/Creative Commons.

Nye overvåkningskrav til Statoil

Miljødirektoratet endrer kravene til overvåkning av akutte utslipp på Troll- og Fram-feltene i Nordsjøen. Statoil kan bruke satellittbasert radar i kombinasjon med prosessovervåkning. I tillegg må de etablere et supplerende system for overvåkning når satellitt ikke kan brukes.

Statoil utvinner olje og gass på Troll og Fram. Feltene ligger 65 kilometer vest for Kollsnes ved Bergen. Nærheten til land og sårbare naturtyper gjør at det er viktig å oppdage eventuelle akutte utslipp så raskt som mulig. 

Utfordringer med dagens radarsystem

Statoil har søkt Miljødirektoratet om endrede krav til å oppdage akutte utslipp på disse feltene. Fram til nå har selskapet benyttet en kombinasjon av radar montert på skip og plattformer og spesiell programvare tilknyttet radaren (Oil Spill Detection, OSD), i tillegg til overvåkning av produksjonsprosessene, for å oppdage mulige utslipp.

Erfaringen til Statoil er at rekkevidden og påliteligheten til OSD-systemene tilknyttet de skips- og plattformbaserte radarene ikke har vært god nok, og det er for krevende å tolke målingene korrekt.

Vil bruke satellittbasert radar

Statoil ønsker derfor å gå over til satellittbasert radar (SAR) som primær deteksjonsmetode, i kombinasjon med prosessovervåkning. SAR-bildene dekker store områder og det er etablerte systemer for å tolke bildene. Denne teknologien har vært i bruk på norsk sokkel siden slutten av 1980 tallet, og har vært under kontinuerlig utvikling.

Svakheten er imidlertid at det vil kunne gå opptil et døgn mellom hver gang satellitten gjør registreringer. I tillegg vil det ikke være mulig å foreta målinger med radar, verken fra satellitter eller fartøyer, når det er vindstille eller sterk vind ettersom radarene kun gjenkjenner forskjeller i strukturen på vannflaten.

Bra, men ikke nok, med satellitt

Miljødirektoratet har fått Norconsult til å foreta en tredjepartvurdering av søknaden og opplysningene fra Statoil. Etter å ha gjennomgått søknaden, tredjepartvurderingen og annen dokumentasjon, er det Miljødirektoratets vurdering at satellittbasert radar kombinert med prosessovervåkning er best tilgjengelig teknologi per i dag.

Regelmessige målinger med radarsatellitt vil styrke mulighetene til å oppdage akutte utslipp på norsk sokkel fordi rekkevidden er stor. Men på Troll og Fram, som er felter med relativt høy miljørisiko, er det ikke tilstrekkelig med et primærsystem som gir målinger kun en gang i døgnet, selv om det i tillegg brukes prosessovervåking.

Må kombinere og videreutvikle systemer

Miljødirektoratet stiller derfor krav om at Statoil også etablererer et system for bruk av andre metoder som supplement til radar og prosessovervåkning. Miljødirektoratets vurdering er at fly- eller helikopterbasert overvåkning, kan være egnet som sekundærmetode når satellitt ikke kan brukes.

Etter vår vurdering kan OSD-radar i noen tilfeller brukes som sekundærmetode når flyvning ikke er mulig. Miljødirektoratet legger til grunn at Statoil bidrar til at OSD-teknologien videreutvikles i samarbeid med andre operatører, og at selskapet rapporterer årlig om framdriften i arbeidet.

Nye krav til responstid

Nærhet til land og sårbare naturtyper gjør at Miljødirektoratet også stiller strengere krav til hvor raskt akutte utslipp må oppdages enn det Statoil har søkt om. Teknologiske begrensninger gjør at det er lettere å oppdage store utslipp enn små, og store utslipp må oppdages innen to timer.

Mindre utslippsmengder må oppdages innen 28 timer, eller innen 1 uke for de laveste utslippsmengdene dersom værforholdene gjør at primær deteksjonsmetode ikke fungerer.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Kirsti Natvig
seksjon for petroleum og havforvaltning
telefon: 901 61 074

Tema