Mars 2016

Nye overvåkningskrav til Statoil

Miljødirektoratet endrer kravene til overvåkning av akutte utslipp på Troll- og... 30.03.16

Sandefjordsfjorden skal ryddes for miljøgifter

Miljødirektoratet gir Sandefjord kommune tilsagn om 120 millioner kroner til å rydde opp... 29.03.16

Frist for å søke om godkjenning av aktive stoffer benyttet i behandlede produkter er 1. september 2016

Søknadsfristen 1. september 2016 gjelder for behandlede produkter med aktive stoffer som ikke er søkt eller allerede godkjent i den aktuelle produkttypen. 21.03.16

Biocider og potensielle kandidater for substitusjon

To biocidaktive stoffer som er under vurdering, polyheksametylen biguanid (PHMB) og cyanamid, er konkludert å oppfylle kriteriene for substitusjon. I den forbindelse inviterer d... 18.03.16

Frist for å melde biocidaktive stoffer som dannes på stedet

Kriteriene er omdefinert for når et biocidaktivt stoff er dannet på stedet (in situ). I den forbindelse er det satt en frist for innsendelse av notifisering for aktive stoffer... 18.03.16

Sjekk vedovnen i påsken

Her er påsketipset som gir mer varme i sofakroken på hytta: Sjekk at dørpakningen på... 21.03.16

Bedriften Hempel må lage plan for opprydding av eiendom

Miljødirektoratet har sendt pålegg til Monopol Hempel og gitt frist til 1.september med ... 18.03.16

Tillit og miljørisiko: seminar for eksportører og importører av avfall

Miljødirektoratet inviterer til seminar for de som jobber med grensekryssende forsendelser av avfall. Årets tema er Tillit og miljørisiko, og vi har blant annet fått to... 18.03.16

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide har fått endra løyve etter forureiningslova

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide, i Fjell kommune i Hordaland, søkte om løyve til utslepp av per- og polyfluorerte stoff (PFAS). Miljødirektoratet har avgjort å gi løyve til... 18.03.16

India tar i bruk norske metoder

Norskutviklede naturindeks viser tilstanden i naturen og skal bidra til å stanse tapet a... 17.03.16

Grønne tak i et kaldt klima

Grønne tak bidrar flere steder til å holde igjen vann og dempe risikoen for flom i byene... 07.03.16

Nye gebyrsatser for eksport og import av avfall

Saksbehandlingsgebyret for eksport og import av avfall har økt for å dekke de reelle kostnadene ved saksbehandlingen. Fra 22. februar 2016 økte gebyrsatsen til 11 600 kroner per... 07.03.16

Følg vinterseminaret via internett

Onsdag 9. mars er det åpent seminar på Litteraturhuset om hvordan klimaendringene kan... 04.03.16