En fører av snøskuter prøver å stikke av fra kontroll i Leirfjord i Nordland. Foto: Statens naturoppsyn

Tar flere for ulovlig snøskuterkjøring

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet samarbeider stadig tettere for å kontrollere kjøring med snøskuter. Resultatet er nesten 100 flere anmeldelser enn i fjor.

Motorferdselloven

Hovedregelen i loven er at motorferdsel i utmark er forbudt.

Det gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt særskilt tillatelse.

Unntakene og eventuelle tillatelser til skuterkjøring er knyttet til ulike former for nyttekjøring, eller til kommunenes mulighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring.

Regelverket har til hensikt å hindre unødig støy og forstyrrelser i naturen.

Med skuter blir folk i stand til å ta seg langt inn i urørte områder, noe som kan ha konsekvenser for dyrelivet.

Så langt i år er 351 tilfeller av ulovlig kjøring med snøskuter anmeldt. Fjoråret endte med 256 anmeldelser. Økningen skyldes først og fremst flere kontroller.

– Vi har trappet opp kontrollvirksomheten, og det er tydelig at det trengs. Også det vi registrerer av spor etterlater et klart inntrykk av et stort omfang av ulovlig kjøring. Det bekymrer oss at så mange viser liten forståelse for regelverket, sier direktør Pål Prestrud i SNO og leder av ØKOKRIMs miljøkrimavdeling, 1. statsadvokat Hans Tore Høviskeland.

De presiserer at hensikten med kontroll ikke er å få tatt flest mulig, men å få folk til å følge reglene.

Flest tatt i felleskontroller

SNO er Miljødirektoratets feltpersonell og kontrollerer motorferdsel både på egen hånd og sammen med politiet. Antall felles patruljedager økte fra ca. 50 i 2015 til 120 i år. Ca. 200 av anmeldelsene ble opprettet i forbindelse med felleskontroller. SNO har også kjøpt tjenester av fjellstyrer i Sør-Norge og Statskog-fjelltjenesten i Nordland og Troms. Stortinget har i 2016 bevilget ekstra midler for å styrke kontrollvirksomheten.

Det er mulig å ta seg til rette med snøskuter i store områder i den norske fjellheimen, og risikoen for å bli tatt for det er relativt liten. At myndighetene likevel avdekker så mye ulovlig kjøring, viser at det er behov for å ha kontroller.

Mer effektivt med helikopter

– Det er viktig å ha nok ressurser til dette arbeidet, blant annet til å leie helikopter. Å operere fra lufta effektiviserer kontrollen og gjør at vi unngår unødig kjøring på bakken, sier Prestrud som berømmer samarbeidet med politiet.

– Sammen får vi utnyttet ressursene bedre, og blir mer effektive, men fortsatt skulle både vi og politiet gjerne hatt større kapasitet til å kontrollere kjøring med snøskuter, sier han.

Regelbruddene er oftest knyttet til at folk kjører uten løyve, og at de tøyer grensene for hva de faktisk har lov til. En del bryter både reglene for motorferdsel og veitrafikkloven, for eksempel ved at de kjører uten hjelm og med uregistrerte kjøretøy. Aller mest bekymrer det at noen bruker skuteren som leketøy.

Kan inndra snøskuteren

– Ulovlig snøskuterkjøring er miljøkriminalitet og kan også være farlig, både for førerne og omgivelsene. Vi ser svært alvorlig på «lekekjøring». Ved særlig stygge – eller gjentatte – overtredelser av lovverket, ulovlig kjøring i nasjonalparker og andre verneområder kan vi inndra både førerkort og snøskuter, sier Høviskeland.

Som regel ender anmeldelsene med bøter, vanligvis i størrelse 8 000 kroner til 10 000 kroner. Overtredelser i nasjonalparker eller andre naturvernområder gir strengere straff.  Hvis noen prøver å stikke av, kan førerkortet ryke i tillegg.

Det største volumet av saker stammer fra Midt- og Nord-Norge, i tillegg til noen skogs- og fjellområder i Agder og Telemark De fleste ulovlighetene skjer i forbindelse med helger og ferier, og ifølge politiets statistikk er 95 prosent av sakene knyttet til menn. Snittalderen på lovbryterne er 35 år.

Fungerer i Åsnes

Holdningene til å følge motorferdselloven varierer mye fra område til område. Både Prestrud og Høviskeland understreker at kjøringen i en del kommuner foregår lovlig og på en hensiktsmessig måte, mens det i andre kommuner er miljøer som kjører mye ulovlig.

Ti kommuner har etablert nye kommunale løyper for fornøyelseskjøring. Mange av dem ble tatt i bruk sent i sesongen, men så langt er ingen anmeldelser knyttet til disse løypene. Åsnes kommune er et godt eksempel på et område hvor den nye praksisen har fungert.

Andre steder, og særlig i Finnmark og Nord-Troms, kjøres det mye utenfor det etablerte løypenettet. En del kommuner gir dispensasjoner som ikke samsvarer med intensjonene i lovverket, noe som gjør det svært vanskelig for politiet og oppsynet å gjennomføre kontroller.  

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Kari Kveseth
Statens naturoppsyn
telefon: 907 05 729

Tema