Miljødirektoratet har gitt Nes kommune tilskudd til informasjonsarbeid for å øke kunnskapen og skape forståelse for kommunens hovedplan for vannmiljø og oppryddingsplan for avløp i spredt bebyggelse. Når oppryddingen er ferdig vil flere badeplasser som denne i Kampåa-vassdraget kunne etableres. Foto: Thor Albertsen

Mange vil bidra til bedre vannmiljø

35 tiltak for å bedre vannmiljøet har nå fått tildelt tilskudd på til sammen 8 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Tilskuddene gis til overvåking av vannmiljøet, helhetlige planer for å redusere forurensing fra avløp og jordbruket og mange andre tiltak for å bedre vannkvaliteten og det fysiske vannmiljøet vi alle er avhengige av.

Vannforvaltning

Hovedformålet med vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette tiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Det skal legges til rette for aktiv medvirkning og deltakelse fra organisasjoner og sivilsamfunnet

Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet.

I tillegg er Miljødirektoratet også sektormyndighet på flere områder, som når vi gir miljøpålegg i regulerte vassdrag og regulerer industriforurensning.

I hele Europa foregår det nå en stor satsing på å bedre vannmiljøet med utgangspunkt i EUs vanndirektiv. Denne satsingen gjelder alt ferskvann, grunnvann og kystvann. Målsettingen er å forbedre vannkvaliteten og det fysiske vannmiljøet, herunder livsgrunnlaget for dyr og planter som lever i vann.

Norge er også med på satsingen, og prinsippene i EU-direktivet er her i landet nedfelt i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Mange søknader

I forbindelse med dette arbeidet har Miljødirektoratet i år mottatt 112 søknader om tilskudd til generell vannforvaltning. Søknadene tilsvarer en samlet søknadssum i underkant av 40 mill. Den årlige rammen som vi har til fordeling i år er på 8 mill. I alt 35 søknader om tilskudd fra kommuner, vannområder, vannregioner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner er innvilget støtte.

– Å nå målet om bedre vannmiljø er et omfattende arbeid både lokalt, regionalt og sentralt. Mange samfunnsområder er involvert i innsatsen og vi opplever stort engasjement rundt i hele landet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

De tildelte tilskuddene går til mange ulike prosjekter over hele Norge. Det er blant annet gitt tilskudd til problemkartlegging, tiltaksplaner og tiltak for å bedre levevilkårene for den truete elvemuslingen. Restaurering av bekkelukkinger og tiltak for å bedre levevilkårene for fisk er populære tiltak mange steder. Det samme gjelder helhetlige planer i kommunene for å redusere forurensninger fra jordbruk og spredte avløp.

Her kan du se en oversikt over prosjektene som har fått støtte.

– Med så mange søknader er det mange gode tiltak vi har vært nødt til å avslå. For de som ikke har fått støtte i år, minner vi om at det er ny søknadsrunde neste år med søknadsfrist 15. januar, sier Hambro.

Mange årsaker til dårlig vannmiljø

En oversikt over tilstanden i alle vannforekomster i Norge inngår som del av de regionale vannforvaltningsplanene. Her kan du gå inn og lese om hvordan forvaltningen jobber for å få et bedre vannmiljø i Norge. For informasjon om tilstanden i vannet der du bor, se Miljøstatus.

Det er mange årsaker til at vannmiljøet i mange vassdrag og mange kystområder ikke er godt.

– Befolkningsvekst, industrialisering og økende materiell levestandard har ført med seg en del negative sider for vannmiljøet. Med regionale vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogram har vi nå et verktøy for å bedre tilstanden og sikre at vannmiljøet ikke blir skadelidende i framtiden, sier Hambro.

Forvaltningsplanene er utarbeidet av vannregionmyndighetene i samarbeid med andre myndigheter. Slike planer er utarbeidet for perioden 2016-2021 og gir oversikt over tilstanden og hvilke mål vi skal nå. Planene ligger for godkjenning i Klima- og miljødepartementet.

De regionale tiltaksprogrammene for å bedre tilstanden ble i høst vedtatt i alle fylkesting. Det er disse tiltaksprogrammene sammen med vannforvaltningsplanene som danner utgangspunktet for vurderingene av søknadene om tilskudd under «generell vannforvaltning».

Relaterte lenker

Anne Christine Meaas,  seksjon for vannforvaltning
telefon 984 15 675

Tema