30 prosent av all maten som produseres i verden er avhengig av å bli bestøvet av dyr. Pollinatorene er imidlertid under stort press på grunn av endret arealbruk, intensivering i landbruket, forurensning og klimaendringer. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Hvordan produsere mat på naturens premisser

Denne uka samler vi eksperter fra 95 nasjoner i Trondheim for å diskutere en av vår tids største utfordringer: Hvordan skal vi produsere mat på en bærekraftig måte – nå og i framtida?

Trondheimskonferansen

Dette er den åttende «Trondheimskonferansen» om biologisk mangfold.

Norge er vertskap. Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljødirektoratet samarbeider om organiseringen av konferansen.

Konferansepartnerne er Sekretariatet for konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), det globale miljøfondet (Global Environment Facility, GEF), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) og Verdensbanken.

Miljødirektoratet arrangerer Trondheimskonferansen for åttende gang, med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) som en av hovedpartnerne.

Hele konferansen vil bli streamet på konferansens hjemmeside.

Ifølge FAO, skal matproduksjonen i verden økes med 70 prosent innen 2050. For å produsere all denne maten, er landbruket avhengig av naturens biologiske mangfold. Men det globale landbruket medvirker i stor grad til at arter forsvinner og mangfoldet reduseres, noe som igjen slår tilbake på landbrukets evne til å produsere mat.

Frie diskusjoner

– Det faktum at FNs organisasjon for ernæring og landbruk er en av hovedpartnerne på Trondheimskonferansen, viser at landbrukssektoren også har søkelyset på utfordringene vi alle står overfor; hvordan produsere mer mat uten å ødelegge naturgrunnlaget, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

På talerlista står beslutningstakere, eksperter, forskere og organisasjoner fra hele verden. Disse skal dele kunnskap og diskutere hvordan man kan løse landbrukssektorens betydelige utfordringer med å møte krav om økt kvantitet og kvalitet i matproduksjonen, samtidig som den skal redusere negativ påvirkning på miljøet.

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

En global avtale om vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. 

Har vedtatt en bestemmelse som forplikter Norge til å hindre innføring av, kontrollere eller utrydde arter som truer økosystemer, leveområder eller andre arter.

Har vedtatt 20 spesifikke mål (Aichi-målene) som skal hindre tap av globalt naturmangfold innen 2020.

Klima- og miljødepartementet er forvaltningsmyndighet for konvensjonen i Norge. Miljødirektoratet er rådgiver for departementet og nasjonalt kontaktpunkt for Vitenskapskomiteen (SBSTTA), Utvekslingsmekanismen (CHM) og det globale taksonomi-initiativet (GTI) under konvensjonen.

Naturgrunnlaget

Alt av frukt og bær her til lands er for eksempel avhengig av økosystemtjenesten bestøvning fra insekter, også kalt pollinering. 30 prosent av all maten som produseres i verden og nær 90 prosent av alle ville blomsterplanter er avhengig av å bli bestøvet av dyr.

Samtidig viser den nye pollinatorutredningen fra FNs Naturpanel at pollinatorene er under stort press på grunn av endret arealbruk, intensivering i landbruket, forurensning og klimaendringer.

– Uten nye løsninger på bestøvningen av planter i landbruket, kan verden stå foran et sammenbrudd i produksjonen av rekke helt sentrale matvarer, sier Hambro.

Statsråden åpner

Rapporten fra konferansen, og andre resultater fra konferansen, vil bli et av flere grunnlagsdokumenter til plenumsmøtet under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som finner sted i Mexico i desember i år.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner konferansen tirsdag 31. mai kl. 9.30. Finn hele programmet og mer informasjon på konferansens hjemmeside.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Nina Vik
seksjon for globalt naturmangfold
tlf 916 76 389

seniorrådgiver Elin Fosshaug Olsø
medieseksjonen
tlf 95198690

Tema