Miljødirektoratet anbefaler jakttid for lirype og fjellrype fra 10. september til 23. desember i forslaget til nye jakt- og fangsttider for perioden for perioden 1. april 2017 til 31. mars 2022, som nå sendes ut på høring. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Foreslår å begrense rypejakta

Som en følge av en nedgang i bestanden over flere år, foreslår Miljødirektoratet å innskrenke jakttida for rype.

Jakttider

Jakttidene er et viktig virkemiddel i forvaltningen av viltressursene og en viktig del av norsk friluftslivstradisjon.

Viltloven slår fast at «Viltet og dets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan produksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.»

Miljødirektoratet fastsetter jakttiden for den enkelte art og innen hvilke områder jakten kan foregå.

Gjeldende jakttider er fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017. Forslag til nye jakttider for sesongene fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 sendes nå ut på høring.

Les mer her.

Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler jakttid for lirype og fjellrype fra 10. september til 23. desember i forslaget til nye jakt- og fangsttider for perioden for perioden 1. april 2017 til 31. mars 2022, som nå sendes ut på høring.

Nær truet

Bakgrunnen for innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut fra landet.

– Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Klimaendringer

Rypa er utsatt for flere negative endringer i naturen og effekter av vår endrede bruk av denne. Norsk institutt for Naturforskning (NINA) peker i sin rapport «Statusoversikt for jaktbart småvilt» på at klimaendring kan være en viktig faktor for bestandsnedgangen.

– Vi vet at jakta kun er én faktor blant mange andre for tilbakegang i bestanden. Men når bestandene blir lave, blir rypene også mer sårbare for andre dødelighetsfaktorer - som jakt, sier Ellen Hambro.

Lik jaktstart på elg

Miljødirektoratet foreslår flere endringer i jakttidene, mye basert på behovet for en mer ensartet og forutsigbar jakttid. Hele høringsforslaget kan leses her.

I inneværende periode har blant annet over 170 kommuner fått utvidet jakttid på elg, med til sammen 13 ulike sluttdatoer. Ett forslag til jakttid på elg løser ikke alle utfordringer og behov. Miljødirektoratet hører derfor på to ulike alternativer for jakttid på elg:

Kort elgjakt med mulighet for utvidelse, 25. september til 31. oktober, eller lang elgjakt med mulighet for innskrenking, 25. september til 23.desember. Videre foreslår direktoratet lik jaktstart på elg i alle kommuner. Egne forslag gjelder for Karasjok og Kautokeino.

Fugl

Blant andre foreslåtte endringer i jakttidene er:

Storskarv: Kvoter på storskarv pålydende to skarv per jeger per døgn, begrunnet i at underarten carbo har en negativ bestandsutvikling.

Kortnebbgås: Innskrenker jakttiden for kortnebbgås

Grågås: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil femten dager før ordinær jaktstart, når det foreligger en lokal forvaltningsplan.

Havelle: Tas ut av listen over jaktbare arter på grunn av mangeårig tilbakegang både i Norge og i Europa.

Svartand: Bevarer kun jakt av svartand i Østfold fylke, da dette er snakk om svenske fugler som tilhører en bestand i vekst. Jakta for øvrig innskrenkes på grunn av en fåtallig norsk bestand i nedgang.

Ærfugl: redusert uttak ved kjønnsdifferensiert døgnkvote på inntil tre hanner eller én hunn med stopp i jakta når én hunn er felt, på grunn av bestandsnedgang både i Norge og våre naboland.

Gråmåke og svartbak: Tas ut av lista, grunnet bestandsnedgang både i Barentshavet, Nordsjøen og Skagerrak - og sannsynligvis negativ bestandssituasjon i Norskehavet.

Svarttrost og måltrost: Det foreslås å åpne for jakt på svarttrost og måltrost på bakgrunn av sterke og stabile bestander.

Vaskebjørn: Det foreslås å åpne for jakt på vaskebjørn.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Terje Qvam
friluftsseksjonen
telefon 970 12 330

Tema