Mai 2016

Nye verstingkandidatar

Miljødirektoratet meiner fleire stoff og stoffgrupper bør leggjast til den nasjonale... 31.05.16

Vestfold-kommunar blir kursa i klimatilpassing

Fylkesmannen i Vestfold har saman med Larvik kommune utvikla eit introduksjonskurs om... 31.05.16

Hvordan produsere mat på naturens premisser

Denne uka samler vi eksperter fra 95 nasjoner i Trondheim for å diskutere en av vår tids... 30.05.16

Europeiske byar blir kvelt av dårleg luft frå andre land

Det meste av luftforureininga i mange europeiske byar skuldast utslepp utanfor byen. Det... 31.05.16

Unntak for styren og benzosyre

Stoffene styren og benzosyre har nå blitt unntatt fra produktforskriftens restriksjoner for omsetning av meget giftige og giftige kjemikalier til privat bruk, § 5-1.... 26.05.16

Tar flere for ulovlig snøskuterkjøring

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet samarbeider stadig tettere for å kontrollere kjøri... 30.05.16

CWD funnet på elg i Norge

Den dødelige sykdommen chronic wasting disease (CWD) er påvist på ei elgku i Midt-Norge.... 25.05.16

Stadig mer avfall

Den totale mengden avfall i Norge økte med sju prosent fra 2013 til 2014, ifølge... 25.05.16

Raps er det mest brukte biodrivstoffet i Norge

Biodrivstoffet som rapporteres til Miljødirektoratet er først og fremst produsert av rap... 26.05.16

Mange vil bidra til bedre vannmiljø

35 tiltak for å bedre vannmiljøet har nå fått tildelt tilskudd på til sammen 8 millioner... 24.05.16

Omfattende ulovlig spredning av fiskearter

25 nye tilfeller av spredning av fiskearter ble registrert i 2015, viser en ny rapport... 24.05.16

Varierende kunnskap om risiko

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene. 23.05.16

Klimagassutslippene gikk opp i 2015

Klimagassutslippene økte med 1,5 prosent i fjor sammenlignet med 2014. De samlede norske... 20.05.16

Restriktive til vask av oljeskadet fugl

Miljødirektoratet har informert oljeoperatørene om at vask av oljeskadet sjøfugl ved... 20.05.16

Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon av... 13.05.16

Historisk bjørnekull i Saltdal

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland. De tre bjørnen... 13.05.16

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har... 13.05.16

Tilsyn med storulykkevirksomheter

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, har oppsummert tilsynet med storulykkevirksomhetene for i fjor. Tema for årets tilsyn er også satt og det ligger ... 11.05.16

Klimagassutslippet fra kvotebedriftene fortsetter å øke

Klimagassutslippene fra de kvotepliktige norske virksomhetene øker for andre år på rad.... 10.05.16

Disse får ryddestøtte

Sjøppelbøtte (ja, det staves slik), søppelutstilling og landsdekkende strandrydding:... 06.05.16

Foreslår å begrense rypejakta

Som en følge av en nedgang i bestanden over flere år, foreslår Miljødirektoratet å... 03.05.16

Veileder til tankforskriften

Miljødirektoratets nye veileder gir nærmere forklaringer på og tolkninger av... 03.05.16

Miljødirektoratets anbefaling om farlig avfall-deponi

Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et framtidig deponi for uorganisk farl... 02.05.16