Mange mulige utslippskilder: En offshoreinstallasjon har enormt mange rør, koblinger og ventiler. Her fra Valhall-feltet. Foto: Kjetil Alsvik.

Vellykket samarbeid om å redusere utslipp til luft fra norsk sokkel

Miljødirektoratet har i samarbeid med operatørselskapene og andre myndigheter fått gjennomført en grundig kartlegging av kaldventilering og diffuse utslipp av metan og NMVOC på norsk sokkel. Resultatene viser et potensial for å redusere utslippene, særlig fra nye innretninger.

Resultatene viser også at det er langt flere potensielle utslippskilder enn det som har vært kjent tidligere, og at metodene for kvantifisering av utslipp må oppdateres. Foreløpige estimater tyder på at de samlede utslippene er lavere enn tidligere rapportert.

Tre hovedkilder til utslipp

Petroleumsvirksomheten fører til utslipp av metan og andre flyktige organiske forbindelser (NMVOC, Non-Methane Volatile Organic Compounds). Det er tre hovedkilder til slike utslipp:

  • Direkte utslipp fra innretningene gjennom operasjonelle utslipp fra prosesser og delprosesser, også kalt kaldventer, og ved diffuse utslipp (små gasslekkasjer) gjennom ventilpakninger, flenser etc.
  • Uforbrent naturgass fra gassturbiner, gassmotorer, kjeler og fakler.
  • Utslipp fra skytteltankere i forbindelse med lasting av olje.

Har kartlagt direkte utslipp

Om prosjektet

Samarbeid mellom operatørselskapene på sokkelen, Norsk olje og gass, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet, som har ledet arbeidet.

Add Novatech har gjennomført kartleggingen og utarbeidet prosjektrapportene.

Det er den første gruppen av utslipp – direkte utslipp fra innretningene – som prosjektet har sett på.  Direkte utslipp er den største kilden til metanutslipp fra norsk sokkel. Metan er en kraftig klimagass, mens NMVOC kan inneholde helseskadelige komponenter.

Stor usikkerhet i gamle utslippstall

Direkte utslipp av metan og NMVOC er vanskelig å kvantifisere og det er stor usikkerhet i rapporterte utslippstall. Både myndigheter og bransjen har derfor sett behov for å forbedre kvantifiseringsmetodene.

Viktig rapportering

Utslippsmengder

Metan: De totale utslippene fra olje og gassutvinning i 2014 var 34 000 tonn (1,6 prosent av Norges totale klimagassutslipp). Direkte utslipp (utslipp fra prosesser og små lekkasjer) bidro med 22 000 tonn, om lag 1,3 prosent av Norges utslipp av klimagasser.

NMVOC: De totale utslippene av NMVOC fra olje og gassutvinning i 2014 var om lag 43 000 tonn (cirka 31 prosent av Norges totale utslipp). Direkte utslipp bidro med 12 000 tonn, som er om lag 9 prosent av Norges totale NMVOC-utslipp.

Utslippene av metan og NMVOC skal rapporteres årlig til Miljødirektoratet. Tallene er viktig for Miljødirektoratets oppfølging av virksomhetene, som kravstilling, tiltaksvurderinger, vurderinger av hva som er beste tilgjengelige teknikker (BAT) og oppfølging av nasjonale mål og internasjonale forpliktelser på klima- og luftområdet.

Fra 13 til 48 mulige kilder

Siden midten av 1990-tallet er de direkte utslippene blitt beregnet med utgangspunkt i 13 forhåndsdefinerte, potensielle utslippskilder. Gjennomgangen har avdekket 48 potensielle utslippskilder. Det økte antallet skyldes dels en oppsplitting i delkilder og dels at nye utslippskilder er identifisert. Ti kilder er imidlertid så små at de til sammen bidrar med cirka 1 prosent av utslippene.

Kan redusere utslippene

For et flertall av kildene finnes det teknologier og metoder som kan eliminere utslippene. Dette er teknikker som allerede er i bruk på produksjonsinnretninger på norsk sokkel i dag. Gjennomgangen viser at utslippene fra eksisterende innretninger samlet sett kan reduseres med om lag 10 prosent. For nye innretninger kan utslippene reduseres vesentlig ved å fokusere på utslippsreduserende teknikker som gjenvinning i designfasen. Gjenvinning av avgasser er en godt utprøvd teknikk som allerede er i bruk på flere innretninger.

Seminar etter sommeren

Miljødirektoratet ønsker å presentere resultatet fra prosjektet og status for videre arbeid under et seminar i august eller september 2016. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt på nettsidene våre.

Følger opp industrien, også landbasert

Miljødirektoratet er i dialog med Norsk olje og gass om revidering av rapporteringskrav for petroleumsvirksomheten til havs, basert på anbefalingene fra prosjektet.

Som en videreføring av prosjektet er operatørene pålagt å redegjøre for om krav til bruk av BAT tilfredsstilles, samt å utrede tiltaksmuligheter og reduksjonspotensial på egne innretninger innen 1. juli 2016.  Miljødirektoratet planlegger også en nærmere kartlegging av kaldventilering og diffuse utslipp av metan og NMVOC på landbaserte petroleumsanlegg i løpet av 2016. 

Relaterte lenker

Seksjonssjef Ingvild Marthinsen, seksjon for petroleum og havforvaltning, telefon 95171988

Sjefingeniør Sissel Sandgrind, seksjon for petroleum og havforvaltning, telefon 48094736

Sjefingeniør Bjørn A. Christensen, seksjon for petroleum og havforvaltning, telefon 46743831

Tema