Ellen Hambro lovte i fjor at hun skulle bade i Trondheim havn når oppryddingsarbeidet var over. I dag holdt miljødirektøren ord sammen Eivind Junker og resten av badegjengen i Miljødirektoratet. Foto: Arild Sørensen.

Gratulerer Trondheim med en av Norges reneste havner

Oppryddingen i havnebassenget i Trondheim har gitt byen en av landets reneste havner.  Fire havneområder har fått ny, ren sjøbunn fri for miljøgifter.   Sjøbunnen er blitt sunnere og renere slik at naturmangfoldet kan komme tilbake. 

Oppryddingen i Trondheims havneområder

Forarbeidene startet i 2000 og pågikk til 2011. Sjøbunnen ble kartlagt og risikovurdert ved at det ble tatt 150 prøver. Konsentrasjoner av miljøgifter i fisk, skjell og tang ble undersøkt. Det ble påvist en uakseptabel risiko for at miljøgifter spredte seg i vannmiljøet og i næringskjeden.

Fra 2002- 2008 ble det gjennomført pilotprosjekter for å teste ulike metoder for hvordan man på landsbasis kunne mudre og rydde opp i sjøbunnen.

Trondheim havn er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn i Stortingsmelding nr 14 (2006-2007)  "Sammen for et giftfritt miljø".

Havneområdene i Oslo, Tromsø og Harstad og Trondheim er nå ferdig ryddet opp.

Oppryddingen i Trondheim havn er også et viktig tiltak for å nå målet i vannforskriften om godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand.

Stortinget bevilger penger over statsbudsjettet til helhetlige oppryddinger i områder med uklare ansvarsforhold eller der kostnaden er større enn de ansvarlige kan bære.

Miljødirektoratet fordeler pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Les mer på Miljøstatus

– Trondheim kommune har gjennomført oppryddingen på en meget profesjonell måte og med høy faglig kvalitet. Resultatene kan hele Trondheims befolkning nyte godt av nå. De rene havneområdene gir bedre opplevelser for rekreasjon, fisking og bading, sier direktør for Miljødirektoatet, Ellen Hambro.

Se video av at miljødirektøren bader i havna

Rask opprydding

Oppryddingen i områdene Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna har blitt gjennomført i løpet et år.

Les også: Sjøbunnoppryddingen starter nå i Trondheim havn

Selve tiltaket har gått ut på å tildekke forurenset sjøbunn med rene masser av sand, grus og pukk som er lagt opp oppå sedimentene i et lag på mellom 35 og 65 centimeter. Den nye, rene sjøbunnen tilsvarer et areal på ca 55 fotballbaner.

– Nå er miljøgiftene tatt ut av sirkulasjon og forhindret fra å spre seg videre oppover i næringskjeden og til vannområdene rundt. Alt ligger til rette for at sunne økosystemer på bunnen kommer tilbake om få år. Dette er bra både for fisken og folk, sier Hambro.

Les mer om forurenset sjøbuynn på Miljøstatus

Noen steder har man før tildekking måttet mudre for å opprettholde seilingsdypet. 75 000 kubikkmeter med forurensede masser er gravd opp og fjernet, og en del av disse massene er benyttet i etableringen av et strandkantdeponi som gir cirka fire mål nytt havneareal i Nyhavna.

Flere forurensningskilder

Indre havneområder i Trondheim var sterkt forurenset av miljøgifter på grunn av utslipp fra tidligere industri, havnevirksomhet og avrenning fra kloakk.

En gang i tiden gikk også kloakken urenset ut i Nidelva og havnebassengene.

Forurensingen har bygget seg opp over flere hundre år og på grunn av uklare ansvarsforhold, har staten gått inn og finansiert 75 prosent av kostnadene ved oppryddingen.

Spleiselag

Tiltaket er beregnet å koste 221 millioner kroner, og staten har bidratt med 75 prosent av kostnadene til miljødelen. Trondheim kommune og Trondheim havn har bidratt med det resterende.

– Med de store investeringene som er gjort for å rydde opp i sjøbunnen, er det viktig at kommunen passer på at den forblir ren og ikke tilføres ny forurensning, sier Hambro. 

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Erik Høygaard
seksjon for hav og sediment
telefon 920 83 562

Tema