Grov lønnelåg i Flåtten i Trøgstad kommune. Foto: Stefan Olberg

17 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 17 skogområder.

Samlet nytt verneareal er cirka 83 kvadratkilometer (km²), hvorav om lag 45 km² er produktiv skog. Tre av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.  Med dette vernevedtaket er omlag 2,9 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Les pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Tolv av områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn mens to områder eies av Miljødirektoratet. Et område ligger på grunnen til Statskog SF, mens to områder ligger på grunnen til Opplysningsvesenets fond.

Sju av de nye vernede områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi. Flere av skogområdene er sjeldne i internasjonal sammenheng. Flere av områdene inneholder naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet bekkekløfter og rike edellauvskogsområder med et stort artsmangfold.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
naturarvseksjonen
telefon 957 24 237

Tema