Juni 2016

Høringsuttalelse - Nasjonal transportplan

Miljødirektoratet har avgitt høringsuttalelse til plangrunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029). Høringsuttalelsen er sendt til Samferdselsdepartementet. 30.06.16

Rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot norsk villaks

To nye analyser fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kommer til samme konklusjon: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trussel... 28.06.16

Stor interesse for klimasatsing i kommunene

Miljødirektoratet har mottatt 332 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene fra den... 30.06.16

Stor interesse for slåttemarker

Rundt om i landet er det stor interesse for å ta vare på artsrike slåttemarker og holde ... 23.06.16

EUs klimagassutslipp de laveste siden 1990

Klimagassutslippene i EU fortsatte å gå ned i 2014, med en reduksjon på 4,1 prosent til 24,4 prosent under 1990-nivå. Det viser en rapport publisert av det Europeiske miljøbyråe... 21.06.16

Vi kastar litt mindre hushaldsavfall

Renovasjonen tok hand om 2,3 millionar tonn hushaldsavfall i 2015, om lag det same som i 2014. I snitt kasta kvar og ein av oss 434 kilo hushaldsavfall. Det er 4 kilo mindre enn... 21.06.16

Vellykket samarbeid om å redusere utslipp til luft fra norsk sokkel

Miljødirektoratet har i samarbeid med operatørselskapene og andre myndigheter fått... 21.06.16

Leder av FNs klimapanel på besøk i Oslo

Dr. Hoesung Lee fra Sør-Korea ble valgt til leder av FNs klimapanel (IPCC) høsten 2015. ... 20.06.16

Marine område og våtmarksområde verna

Kongen i statsråd har i dag vedteke å verne tre marine område. I tillegg er fleire verna våtmarksområde utvida. 17.06.16

Miljøovervåkning i kystvann – årsrapporter fra 2015

Årsrapportene fra overvåkingsprogrammet Miljøovervåkning i kystvann (ØKOKYST) for 2015 er klare. Her finner du rapportene for de åtte delområdene Skagerrak, Rogaland, Hordaland,... 16.06.16

Ny storulykkeforskrift

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) ble fastsatt i statsråd... 14.06.16

Havbruk: har ingenting skjedd?

Kronikk av fiskeridirektør Liv Holmefjord, adm. dir. Harald Gjein i Mattilsynet og direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. 10.06.16

17 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 17 skogområder. 10.06.16

Ny rapport om ressurseffektivitet i Europa

Mange europeiske land ser de økonomiske fordelene ved å utnytte materialressurser som metall, fossilt drivstoff og mineraler mer effektivt. Men mer må gjøres for å øke... 09.06.16

SNO i beredskap i beitesesongen

I desse dagane blir sau og lam slopne på utmarksbeite. Miljødirektoratets feltpersonell ... 08.06.16

Real Alloy Raudsand må stanse driften

Til tross for tett oppfølging har Real Alloy Raundsand fortsatt for høye luktutslipp.... 08.06.16

Viktig søknadsfrist for biocider 1. september 2016

Søknadsfristen 1. september 2016 gjelder for nylig definerte biocider og aktive stoffer til bruk i behandlede produkter og som hittil ikke er søkt godkjent 07.06.16

Slik reduserer vi marin forsøpling

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte tiltak for å få bukt med forsøplingen av kyst... 09.06.16

Nemndene overtar ansvar for ulv

Rovdatas rapport om ulvebestandene viser at bestandsmålet for ulv er nådd. Forvaltningsmyndigheten overføres dermed fra Miljødirektoratet til de regionale rovviltnemndene. 01.06.16

Gratulerer Trondheim med en av Norges reneste havneområder

Oppryddingen i havnebassenget i Trondheim har gitt byen en av landets reneste havner. ... 01.06.16