Justerte grenser for Åkersvika naturreservat

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat i Hamar og opprette Stilla og Brauterstilla naturreservat i Akershus.

I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat tas 126 dekar ut av det vernete arealet. Som erstatning  utvides reservatet med 175,5 dekar nytt areal. I tillegg er det gjennomført vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat på 596 dekar i Leiravassdraget i Akershus.

Åkersvika naturreservat er et Ramsar-område som betyr at det har internasjonal verneverdi. Dagens vedtak er i tråd med Ramsar-konvensjonens prinsipp om å kompensere med nytt areal når vernet natur går tapt.

Åkersvika naturreservat er et våtmarksområde med stor variasjon i naturtyper. Det er også av stor betydning for biologisk mangfold, som rasteplass og hekkeområder for våtmarksfugl, og som levested for sjeldne og truede plante- og dyrearter.

Stilla og Brauterstilla naturreservat består av to viktige kroksjøer med et mangfold av truet, sjelden og sårbar natur.

Relaterte lenker

Kontakt

Finn Katerås,
seksjonsleder, verneområdeseksjonen
tlf. 918 30 630

Tema