Januar 2016

Utslipp av klimagasser i norske kommuner – SSBs analyse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og... 05.02.16

Fortsatt historisk lave laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført... 29.01.16

Elvemuslingen i Fusta berget

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en... 28.01.16

Første oppdrag til VKM i forbindelse med ny forskrift om fremmede organismer

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke... 26.01.16

Ulv felt i Enebakk var Østmarka-hannen

Den 19. januar ble en ulv angrepet av skabb avlivet i Enebakk kommune i Akershus.... 22.01.16

Justerte grenser for Åkersvika naturreservat

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat i Hamar og opprette Stilla og Brauterstilla naturreservat i Akershus. 22.01.16

EU-høring om biocider og potensielle kandidater for substitusjon

Åtte biocidaktive stoffer: mus- og rottemidlene brodifacoum, bromadiolone, chlorophacinone, coumatetraly, difenacoum, difethialone, flocoumafen og warfarin er under vurdering fo... 21.01.16

Ingen endring i gaupekvoter

Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe. Behandlingen førte ikke til endring av kvotene. 21.01.16

Råd om forvaltning av kongeørn

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisteren... 19.01.16

Strenge miljøkrav til oljeproduksjon på Goliat-feltet i Barentshavet

Miljødirektoratet gir ENI Norge tillatelse til oljeproduksjon på Goliat-feltet, 85... 21.01.16

Film om lavutslippssamfunnet 2050

Utslippsfrie, selvkjørende biler som lades på veien og som vi bestiller og deler på. Byg... 19.01.16

Varsel om tvangsmulkt til tre returselskaper for elektronisk avfall

Elretur, Eurovironment og RENAS har samlet inn for lite av enkelte typer elektronisk... 18.01.16

Kan gjøre mer skade enn gagn

Det kommer stadig nye produkter som reklamerer med å drepe mikroorganismer. Ikke alle er... 18.01.16

Erstatningssøknader nær halvert siden 2007

Resultatene fra fylkesmannens behandling av søknader om erstatning for tap av sau til... 18.01.16

Miljødirektoratet har fattet vedtak om gruvedrift i Kvalsund kommune

Vi har i dag gitt tillatelse etter forurensningsloven til Nussir for uttak og oppredning av kobbermalm samt deponering av avgangsmasse i Repparfjorden. Utkast til vedtak ble sen... 14.01.16

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt

Hjorteviltforskriften har som hensikt å legge til rette for en lokal og bærekraftig... 14.01.16

Forbud mot bruk av bakteriedrepende stoff

EU forbyr det miljøskadelige stoffet triklosan i en lang rekke desinfiserende... 13.01.16

Husk søknadsfrist for midler til forebyggende tiltak

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist. 12.01.16

Transportører og andre avfallsaktører må endre i Enhetsregisteret nå

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i... 11.01.16

Vest-Agder forbereder seg på klimaendringer

Kommuner i Vest-Agder må sette i verk tiltak for å sikre viktig infrastruktur og ivareta... 07.01.16

Nye krav til elektronisk avfall på plass

De nye reglene som trådte i kraft 1. januar, vil føre til økt gjenvinning av... 07.01.16

Klimarapport for Norge levert til FNs klimasekretariat

Norge har levert sin rapport om oppfyllelsen av våre klimaforpliktelser til FNs klimasekretariat. Miljødirektoratet har ansvar for deler av rapporten.  06.01.16

Miljøservice Vest AS gis tillatelse til utslipp av PFAS

Miljøservice Vest AS er et mottaks- og behandlingsanlegg for farlig avfall i Karmøy kommune.  06.01.16

Stavanger Slop AS gis tillatelse til utslipp av PFAS

Stavanger Slop AS er et mottaks- og behandlingsanlegg for farlig avfall i Randaberg kommune.  06.01.16

Helseskadelig luft på kalde dager

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides... 06.01.16