Denne fjellrevvalpen ble fanget av viltkamera i Vinje kommune i fjor, og dokumenterer dermed det første fjellrevkullet født på Hardangervidda siden 80-tallet. Foto: NINA/viltkamera

Rekordår for fjellreven i Skandinavia

204 små fjellrevvalper fordelt på 40 kull så dagens lys for første gang i Norge i 2015. Spesielt i områdene fra Sylane til Saltfjellet ble fjoråret en suksess for den kritisk truede arten.

Forvaltning av fjellrev

  • Fjellreven fikk en egen handlingsplan i 2003 med mål om bedre forholdene for den kritisk truede arten.
  • Hovedverktøyet er avlsprogrammet som hittil har bidratt til at 301 valper er satt ut i naturen. Avlsprogrammet og overvåkingsprogrammet for fjellrev utføres av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2015 fikk fjellreven spesiell beskyttelse i Norge da den ble valgt som prioritert art etter Naturmangfoldloven
  • Det er skrevet en egen intensjonserklæring mellom miljømyndighetene i Norge og Sverige som skal bidra til en mer felles forvaltning av arten.

For å gjøre noe med tilstanden for den kritisk truede fjellreven satte miljømyndighetene i 2003 i gang et program. En avlsstasjon ble opprettet, og siden 2005 er 301 fjellrev satt ut i naturen. For å følge utviklingen er det etablert et eget overvåkingsprogram. Overvåkingsrapporten for 2015 er nå klar fra Norsk institutt for naturforskning og viser at det for tredje år på rad var et godt år for fjellreven.

I 2015 ble det født 40 valpekull i norske fjellområder, og det var i tillegg et godt år på svensk side av grensen med 87 dokumenterte kull.

– Ingenting er bedre for fjellrevbestandene enn flere gode år på rad, slik vi har hatt de tre siste årene. Det er med glede vi ser at avlsprogrammet bidrar til god bestandsutvikling i mange områder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Se video fra utsetting av fjellrev nr. 300:

Fjellrev nr. 300 settes ut.

Vår direktør Ellen Hambro satte ut fjellrev nummer 300 på Hardangervidda. #fjellrev #hardangerviddaLes beretningen hennes her: http://miljoblikk.no/2016/02/gjenreisingen-av-et-rike/

Posted by Miljødirektoratet on Friday, February 26, 2016

 

Godt år i Midt-Norge og Nordland

Ifølge overvåkningsrapporten er det særlig i områdene fra Sylane til Saltfjellet fjellreven ynglet i 2015. Et godt smågnagerår her ga gode forutsetninger. På Dovre og Finse var det lite smågnagere i fjor, og det har dermed vært begrenset med ynglinger.

Fjellreven ble fredet i 1930, men bestandene fikk ikke det oppsvinget en kunne vente. Etter hvert konkluderte forskerne med at demografiske utfordringer sto i veien. De gjenværende fjellrevbestandene var små og spredte, og det var liten og ingen utveksling mellom områdene. De siste årene har vi sett stadig flere tegn til at fjellreven beveger seg mellom områdene, denne trenden ble ifølge årsrapporten forsterket i fjor.

– At fjellrevene finner hverandre på tvers av fjellrevområdene er det beste tegnet vi har på at vi kan være i ferd med å lykkes i å reetablere fjellreven i norsk natur, sier Hambro.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Risikerer å dø ut i Finnmark

Situasjonen lengst i nord er ifølge NINA svært bekymringsfull, og det er overhengende fare for at fjellreven kan dø ut i Finnmark. Det har vært to gode smågnagerår på rad, men bestandene ser ut til å være så fåtallige at vi ikke kan spore noen positiv effekt.

Lange avstander mellom bestandene og høy forekomst av rødrev bidrar negativt lengst i nord. Rapporten peker på at tiltak som både styrker og knytter delbestandene sammen trolig er nødvendig for å sikre overlevelse av fjellreven i nord.

Påvirkes av klima

Selv om vi har hatt tre gode år for fjellreven, går den likevel en usikker framtid i møte. Fjellreven er ansett som en av de artene som er mest sårbar for klimaendringer. De største truslene vi ser er ustabile gnagerår og konkurranse med en tiltagende tilstedeværelse av rødrev i fjellet. Uteblivende gnagerår og rødrevens bevegelser lengre opp i fjellet er knyttet til klimaendringer.

– Det er i høyfjellet vi ser de tydeligste tegnene på at klimaendringene begynner å endre naturen. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til de direkte sammenhengene mellom klimaendringene og fjellrevens situasjon, men vi vet at den vil være sårbar for klimaendringer, spesielt med små og spredte bestander, sier Hambro.

I tillegg til å sette ut valper og overvåke bestanden bidrar Miljødirektoratets feltorgan Statens naturoppsyn til å legge til rette for fjellreven ved å røkte forautomater og gjøre uttak av rødrev. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon: 950 60 608

Tema