Det er gjort justeringer av fisketidsbestemmelsene i en rekke vassdrag over hele landet. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Nye fiskeregler vedtatt

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra 2016 er fastsatt. De nye reguleringene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser.

Miljødirektoratet har i dag vedtatt reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2016. Med de nye fiskereguleringene er det gjort justeringer i fisketiden i noen sjøregioner og flere vassdrag.

Justeringene er gjort for å sikre tilstrekkelig med gytefisk i vassdragene og dermed nå forvaltningsmålene i enda flere vassdrag de kommende årene. I all hovedsak er reguleringene en videreføring av gjeldende bestemmelser.

For sjølaksefiske med faststående redskap er det vedtatt kortere fisketid i deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I deler av Rogaland og Sogn og Fjordane utvides fisketiden.

Det er i tillegg gjort justeringer av fisketidsbestemmelsene i en rekke vassdrag over hele landet. I tillegg er markforbud og liknende redskapsbegrensninger fjernet fra den nasjonale forskriften. Miljødirektoratet vurderer at slike redskapsbegrensninger er regler som lokalforvaltningen selv kan innføre i vassdragene om de vil.

– Vi skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å forene alle hensyn og interesser når det enkelte steder er nødvendig å redusere beskatningen ytterligere. Vår viktigste oppgave i dette arbeidet er å sørge for at det blir igjen nok gytefisk, slik at bestandene ivaretas og produserer et størst mulig høstbart overskudd også i fremtiden, sier Yngve Svarte, direktør for Arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Fortsatt lavt innsig

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Årsaken er i stor grad redusert overlevelse i sjøen, samtidig som menneskeskapte påvirkninger regionalt og lokalt er sterkt medvirkende til nedgangen.

Redusert vekst og overlevelse i sjøen, blant annet som følge av lakselus, er også en viktig årsak til at sjøørretbestandene er i sterk nedgang flere steder.

I tillegg gjør klimaendringene at laksebestandene kan være spesielt sårbare for annen negativ menneskeskapt påvirkning. Til tross for den negative utviklingen er det ifølge VRL blitt tilstrekkelig med gytefisk i flere og flere vassdrag de siste årene. Dette skyldes for en stor del iverksatte reguleringer i fisket i sjø og elv.

Mange lokale innspill

De nye fiskereguleringene er resultatet av en omfattende prosess med mange involverte parter. Beskatningsråd for vassdrag og sjøregioner fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, innspill fra interesseorganisasjoner og lokale rettighetshavere, faglige vurderinger fra Fylkesmannen, og vurderinger gjort av Miljødirektoratet ligger til grunn for de nye bestemmelsene. Før reguleringene ble endelig vedtatt, ble det også gjennomført konsultasjoner mellom Sametinget og Miljødirektoratet, og Sametinget og Klima- og miljødepartementet. Det kom inn rundt 150 høringsuttalelser til Miljødirektoratets høringsforslag. I forkant av høringen hadde lokale interesser og rettighetshavere mulighet til å komme med forslag til hvordan de nye fiskereguleringene skulle være. Også her kom det inn over hundre innspill.

- Vi er svært fornøyd med at det har kommet inn så mange innspill både før og under høringen. Dette viser at det er stor interesse for fiske etter anadrome laksefisk, og for å ta vare på bestandene av villaks, sjøørret og sjørøye. Innspillene har vært avgjørende for å kunne vektlegge lokalkunnskap i reguleringsarbeidet, og i mange tilfeller har lokale forslag blitt tatt til følge, sier Yngve Svarte.

Miljødirektoratet har laget en oppsummering av høringen, hvor også vedtatte endringer fremgår.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Helge Axel Dyrendahl
fiskeseksjonen
telefon 415 93 399

rådgiver Sindre Eldøy
fiskeseksjonen
telefon 950 24 782

seniorrådgiver Stig Johanson
fiskeseksjonen
telefon 902 89 503

Tema