Rypebestanden har gått ned med mer enn 30 prosent de siste ti årene. Her fjellrype. Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no

Nedgang i flere småviltbestander

Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» viser at det gjennom de seinere år har vært en negativ utvikling i en del småviltbestander. Rapporten blir et viktig grunnlag når Miljødirektoratet skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for 2017-2022.

Miljødirektoratet har mottatt en rapport fra Norsk institutt for naturforskning med en bred gjennomgang av status for småviltarter i Norge som har jakttid. Bakgrunnen er at direktoratet har behov for oppdatert kunnskap i forbindelse med revisjon av jakttidsbestemmelsene. NINA var eneste tilbyder da Miljødirektoratet utlyste konkurransen om å levere en statusoversikt.  

Rapporten presenterer status for 16 pattedyr og 37 fugler.

NINA har gått gjennom et bredt kunnskapsgrunnlag for å vurdere bestandene. Blant annet har de sett på fangsttall, takseringer, Naturindeks for Norge og ny rødliste for arter som kom i fjor høst.

Ifølge rapporten er det generelt registrert en nedgang i tallrikheten av mange av de jaktbare småviltartene. I tillegg er det for en del arter registrert en nedgang i felte dyr, uten at man har nødvendig kunnskap til å knytte dette til en bestandsnedgang.

Nedgang for rypa

Rype er uten sammenlikning den mest populære arten å jakte på blant småviltet. Ifølge rapporten er det en registrert bestandsnedgang på mer enn 30 prosent over de siste 10 år. Det er usikkert om i hvilken grad jakt er en vesentlig årsak til denne nedgangen.

– Ifølge rapporten har de fleste lokale rettighetshaverne gjort nødvendige innskrenkninger – både i form av jakttid og i form av kvotebegrensninger i uttaket - for å skjerme rypebestandene. Direktoratet skal likevel se på om det kan være grunnlag for å endre rammene for rypejakta når vi om litt vil sende ut nye jakttidsbestemmelser på høring, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

Det samme gjelder også for både hare og ærfugl.

Nye jakttidsbestemmelser fra 2017

Forskrift om jakt- og fangsttider angir hvilke arter det kan jaktes på i Norge og i hvilke tidsrom det er anledning til å gjennomføre jakt på de enkelte artene. Innenfor disse rammene reguleres jakten av lokale rettighetshavere.

– På de fleste områder opplever vi at den lokale forvaltningen av jakttider fungerer svært godt. Lokale rettighetshavere gjør en god jobb med å forvalte viltet, og jakten fungerer stort sett etter hensikten. På grunn av utvikling i bestandene og ny kunnskap er det likevel behov for å revidere de sentrale rammene ved jevne mellomrom, sier Hambro.

Flere av de jaktbare småviltartene havnet på Artsdatabankens rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge da ny liste ble lansert i fjor høst.

– Det er ingen automatikk i at rødlistede arter blir fredet. Imidlertid vil en rødlisting av en art gjøre det nødvendig å se på om fredning eller endringer i jaktbestemmelsene kan hindre uheldig påvirkning fra beskatning eller sikre sårbare bestander, sier Hambro.

 Miljødirektoratet jobber for tiden med forslag til nye jakttidsbestemmelser som vil bli gjeldende fra 1. april 2017.

Miljødirektoratet tar sikte på å sende forslaget ut på høring i løpet av våren.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Erik Lund 
viltseksjonen
telefon: 920 89 834

Tema