Flere enn 660 millioner mennesker er knyttet til fiske og akvakultur. Her klargjøres utstyr av fiskere ved Lake Edward i Uganda. Foto: Jan-P. Huberth Hansen, Miljødirektoratet

Livsviktige områder er truet

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, ikke minst for den fattige delen av verdens befolkning.

VÅTMARK

  • Grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, ulike typer ferskvann og elver med mer.
  • Dekker ni prosent av jordas overflate.
  • En grunnleggende forutsetning for menneskers eksistens. Bidrar blant annet med tilgang på ferskvann, mat og bygningsmateriale, biologisk mangfold, flomkontroll, grunnvann og avbøtende forhold knyttet til klimaendringer.
  • 76 prosent av alle våtmarksartene er truet.

Tema for årets våtmarksdag er «Bærekraftig livsopphold». Verdens våtmarker er essensielle for menneskers helse og velvære. De gir oss ferskvann, sikrer mattilgang, opprettholder biologisk mangfold, verner oss mot flom og lagrer store mengder karbondioksid.

64 prosent er gått tapt

Situasjonen for verdens våtmarker er dramatisk. Siden 1900 har 64 prosent forsvunnet. 40 prosent har gått tapt de siste 40 årene. I tillegg er mange av de gjenværende våtmarkene så degradert at menneskene som lever direkte av disse, ofte de fattigste, blir drevet inn i dypere fattigdom.

I Afrika, Asia og Amerika er nesten en milliard husholdninger knyttet til risdyrking og foredling av ris. Ris, som utelukkende dyrkes i våtmarker, utgjør dietten for 3,5 milliarder mennesker. Flere enn 660 millioner mennesker er knyttet til fiske og akvakultur, mens nesten halvparten av verdens turister ferierer i våtmarksområder.

Ny strategisk plan

Avtalen om opprettelse av den globale våtmarkskonvensjonen, kalt Ramsarkonvensjonen, ble signert 2. februar i 1971. Verdens våtmarksdag markeres derfor hvert år på denne datoen.

RAMSARKONVENSJONEN

  • Global våtmarkskonvensjon utarbeidet i Ramsar, Iran, i 1971.
  • Målet er å bidra til bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale, nasjonale og globale tiltak og internasjonalt samarbeid, for å bidra til bærekraftig utvikling i hele verden.
  • 169 medlemsland med en rekke forpliktelser, særlig knyttet til å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder), slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes.
  • Hvert medlemsland er forpliktet til å etablere Ramsarområder. Egne kriterier er fastsatt for identifikasjon av slike områder, deriblant forekomst av for eksempel truete arter.
  • Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet og leder Norges deltagelse på forhandlingsmøter.

 

De 169 landene som har underskrevet avtalen, har laget en ny strategisk plan for 2016-2024 som hvert land skal følge opp.

Denne ble adressert i stortingsmeldingen «Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold» som nylig ble lagt fram. Her sier regjeringen at den vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark i lovanvendelser og veilede kommunene om viktigheten av å ta hensyn til våtmark i kommunal planlegging, og hvordan dette kan gjøres.

Besøkssentre våtmark

I meldingen understrekes også viktigheten kunnskap om økosystemers betydning for klimatilpasning. Nettverket av besøkssentre for våtmark er viktige formidlere av kunnskap om våtmark.

I tillegg til de seks sentrene som er autorisert av Miljødirektoratet, finnes et titalls andre sentere og utstillinger som informerer om våtmarkene i Norge.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Jan Huberth Hansen
seksjon for globalt naturmangfold
telefon 913 72 303