Myrer er viktige karbonlagere. Foto: Miljødirektoratet

Skal utrede verdiene i våtmark

I dag samles forskere, myndigheter og organisasjoner som sammen skal starte arbeidet med å lage en nasjonal utredning om økosystemtjenester fra våtmark. Utredningen skal baseres på Naturpanelets fremgangsmåte og representerer en helt ny måte å utrede natur i Norge.

Ekspertgruppen

  • Kristin Magnussen, Vista-Analyse AS
  • Jan Vermaat, NMBU
  • Jarle Werner Bjerke, NINA 
  • Signe Nybø, NINA 
  • Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø, senter for samiske studier

Hvilke økosystemtjenester får samfunnet fra våtmarkene? Hvordan henger samfunnsutviklingen og befolkningens helse og velferd sammen med våtmarkene og deres leveranse av økosystemtjenester? Dette er sentrale spørsmål på oppstartskonferansen for den første i en rekke av nye økosystemutredninger.

Med økosystemtjenester menes økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet omfatter både fysiske goder og ikkefysiske tjenester vi får fra naturen.

Våtmarker leverer en rekke økosystemtjenester og bidrar til menneskers velferd. De er samtidig spesielt utsatt for påvirkninger fra menneskelig aktivitet i form av nedbygging, omdisponering til jord- og skogbruksformål og forurensninger.

– Våtmarkene er verdifulle for samfunnet vårt på svært mange måter. Våtmarkene er blant annet sentrale som flomdempere og er viktige karbonlager, i tillegg til å være leveområdene til mange dyre- og plantearter. En samstemt, helhetlig, tverrsektoriell og effektiv forvaltning av våtmarker i Norge krever derfor et godt og omforent kunnskapsgrunnlag, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Bruker fremgangsmåten til Naturpanelet

Økosystemutredningen for våtmark vil være den første utredningen i sitt slag i Norge som bygger på den metodikken som er etablert av Naturpanelet (IPBES).

– Utredningen skal utarbeides av en balansert og tverrfaglig ekspertgruppe og skal faglig forankres gjennom fagfellevurdering og høring hos blant annet brukerne. Formålet er å få en helhetlig og uavhengig utredning som er forankret hos brukere som har interesser i våtmarksområder, sier Hambro.

Ekspertgruppen består av forskere og brukergruppen er sammensatt av representanter fra myndigheter og organisasjoner. Miljødirektoratet har satt ned ekspertgruppen etter en bred nominasjonsprosess og råd om sammensetning av ekspertgruppen gitt av Norges forskningsråd.  Miljødirektoratet eier prosjektet og leder sekretariatet.

I tillegg til å gi verdifull kunnskap om våtmark, vil prosjektet fungere som en pilot for kommende økosystemutredninger. Arbeidet med økosystemutredninger følger opp Stortingsmeldingen «Natur for livet», som sier at naturforvaltningen skal sikre at summen av all aktivitet eller bruk skjer på en måte som medfører at norske økosystemer i størst mulig grad opprettholder god tilstand over tid.

Myr, delta og kilder

I utredningen skal ekspertene blant annet utrede tilstanden til landets våtmarker, hvilke økosystemtjenester våtmarkene leverer og verdien på disse, samt utrede sammenhengen mellom tilstanden i våtmarkene og økosystemets evne til å levere økosystemtjenester. Utredningen skal dekke våtmarksområdene ferskvannsdelta, marine delta, myr og kilde og semi-naturlig myr. Utredningen skal bygge på eksisterende kunnskap og planlegges ferdigstilt våren 2018.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jørund Braa, artsseksjonen
telefon: 959 65 349

Tema