August 2016

Stadig flere fremmede arter til Norge

En ny rapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet dokumenterer for første gang at... 01.09.16

323 villrein drept av lynet

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 323 drep... 28.08.16

Oppdatert veileder for klima og energiplanlegging

Kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, energieffektivisering og omlegging til miljøvennlig energi. Miljødirektoratet har oppdatert... 26.08.16

Høge nivå av svoveldioksid i Aust-Finnmark

I grenseområda mot Russland var nivåa av svoveldioksid i 2015 over grenseverdiane som... 24.08.16

Jakter på hoder for å kartlegge CWD

Hoder fra elg, hjort og villrein trengs for å kartlegge sykdommen chronic wasting diseas... 24.08.16

Søk om CITES-tillatelse elektronisk

Miljødirektoratet tilbyr nå muligheten til elektronisk søknad om tillatelser etter konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Elektronisk søknad gjør det... 23.08.16

Vellykket sektorsamarbeid for naturen

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har i perioden 200... 22.08.16

Miljødirektoratet foreslår gebyrfinansiering av kasserte fritidsbåter

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter har blitt et betydelig lokalt miljøproblem.... 21.08.16

Påviste rovviltskader stadig ned

Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre en... 18.08.16

Krepsingen har startet

Lørdag 6. august åpnet fisket etter edelkreps i Norge. Ettersom edelkrepsen i Norge er... 08.08.16

Kan felle sju bjørnar på lisens

Totalt sju bjørnar kan fellast under lisensfellinga som startar 21. august. Miljødirekto... 05.08.16

Viktige endringer i forurensnings- og avfallsregelverket fra 1. august

Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får... 01.08.16