Forslag om nye bestemmelser om handel med trua arter

Miljødirektoratet har sendt ny forskrift for innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter av vill flora og fauna (CITES) ut på offentlig høring.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet sendt ut forslag til forskrift om innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter av vill flora og fauna (CITES) på høring. Internasjonal handel med ville dyr og planter truer i dag mange arter. Norge har undertegnet CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), en avtale om å overvåke og regulere handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem, over landegrenser.

Mer helhetlig regelverk

– Formålet med forskriftsutkastet er å få en bedre nasjonal oppfølging av handel med trua arter gjennom et mer helhetlig regelverk, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Forslaget til ny forskrift vil avløse nasjonal CITES-forskrift fra 2002. Den nye forskriftens hovedhjemmel vil nå være naturmangfoldlovens § 26.

Endringer fra dagens regelverk

I forslaget ligger regulering av innenlands overdragelse og besittelse av visse arter som står på CITES-konvensjonens lister over arter det skal tas hensyn til, samt ilandføring fra det åpne hav. Forskriftsutkastet legger også opp til merking av utvalgte levende og ikke-levende arter som ikke er registrert eller er registreringspliktig etter fallviltforskriften.

For å begrense antallet tillatelser legges det opp til flerbrukstillatelser for spesifikke artsgrupper og bruksområder som vil kunne gjelde for inntil tre år. Adgang til forenklet behandling foreslås utvidet til blant annet å gjelde for eksemplarer av arter til vitenskapelige og biomedisinske formål. Virksomheter som håndterer CITES-arter plikter å føre internkontroll.

Kontakt

seniorrådgiver Liv-Stephanie Bantle, artsseksjonen
telefon: 974 25 575

Tema