Tjuvjegere har vært på ferde i Nassajokka i Kautokeino. Sporene stammer fra snøskutere som er brukt i ulovlig jakt på rype. Video: Statens naturoppsyn

Avdekket rypejakt fra snøskuter

Blodspor og spor etter snøskutere i snøen viser at det har foregått omfattende tjuvjakt på rype i Kautokeino kommune. Lovbruddene er avdekket av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO), og Reinpolitiet følger opp saken i nært samarbeid med SNO.

Rype

Det fins to arter i Norge: Lirype (Lagopus lagopus) og fjellrype (Lagopus muta), og det jaktes på begge.

Hos lirypa er fjærdrakten brunspraglet, mens fjellrypa er mer gråspraglet. Begge er som regel hvite på vinteren.

Rypa lever hovedsakelig i fjellbjørkeskog og myrområder, men lirypa kan trekke ned i lavlandet.

Føden til voksne fugler er kvister, knopper, blad, frø, bær og insekter.

Rypa hekker mellom mai og juni i reir på bakken, og eggene ruges i ca. tre uker. 

Personell fra SNO var ute på et annet oppdrag, med helikopter, da de oppdaget sporene ved Nassajokka i Kautokeino. Fra lufta sikret de seg bilder av skutersporene, og da de seinere oppsøkte plassen fant de blodspor og rypefjær i snøen. Noen dager tidligere hadde SNO sett mellom 300 og 600 ryper i det samme, begrensete området.

Tjuvjegerne har brutt både viltloven og motorferdselloven. Jakt fra motorkjøretøy er i seg selv ulovlig. Det samme gjelder motorferdsel i utmark, som ikke er nyttekjøring, har særskilt tillatelse eller foregår i godkjente løypetraséer. I tillegg er rypene felt utenfor den fastsatte jakttida. Rypejakta i Finnmark avsluttes 15. mars, og etter det er fuglen fredet.  

Ekstra sårbar i spilltida

– Naturen er ekstra sårbar nå. Det gjelder også rypa, fordi den har gått inn den tida hvor steggene spiller og kjemper om hønenes gunst. Da eksponerer de seg veldig og kan bli så tamme at de ikke bryr seg særlig om folk på snøskuter. Dermed blir det nærmest bare å plukke dem for tjuvjegerne, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.


Rapporten Statusoversikt for jaktbart småvilt forteller at det er registrert en nedgang i rypebestanden på mer enn 30 prosent i Norge de siste ti årene. Det betyr at én av tre ryper har forsvunnet, uten at man kan si i hvilken grad jakt har spilt inn. De fleste lokale rettighetshavere har imidlertid tatt hensyn til dette, i form av jakttid og begrensning på kvotene.

Stjeler fra fellesskapet

– Det er nå grunnlaget legges for årets produksjon av rype, men likevel er det noen som tar seg grovt til rette og beskatter fellesskapets ressurser på en ulovlig måte. Vi prioriterer å følge opp denne typen saker, i tett samarbeid med politiet, sier Prestrud.

Rype er kanskje vår viktigste jaktbare viltart, og bidrar i stor grad til at mer enn 80 000 jegere utøver aktivt friluftsliv i løpet av høsten. I tillegg er rype en sentral art i økosystemet, blant annet som føde for flere rovdyr- og rovfuglarter.

Hvis du har tips om ulovlig jakt og motorferdsel, ta kontakt med SNO eller politiet.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Kjartan Knutsen
Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

rådgiver Rune Somby
Statens naturoppsyn
telefon: 916 22 282

Tema