Det er grunn til å anta at det vil bli svært beskjeden etterspørsel etter den omsøkte maisen i Norge. Foto: Xochiquetzal Fonseca/CIMMYT

Anbefaler ikke forbud mot fem genmodifiserte planter

Miljødirektoratet anbefaler ikke å legge ned forbud mot import og bruk av en genmodifisert mais og fire genmodifiserte nelliker.

FAKTA

  • Alle GMO-er godkjent etter utsettingsdirektivet har vært gjennom grundige helse- og miljørisikovurderinger i Norge, EU og EUs medlemsland.
  • Norge kan forby omsetning som anses å være i strid med genteknologilovens formål.
  • Som grunnlag for Miljødirektoratets vurdering mottar vi anbefalinger om helserisiko fra Mattilsynet, miljørisikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og uttalelser om alle fem kriteriene fra Bioteknologirådet.

Det er i dag 9 genmodifiserte organismer som er godkjent under EU direktiv 2001/18/EF om utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet (utsettingsdirektivet) og som dermed også er tillatt omsatt i Norge. Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om faglige tilrådinger om det bør innføres forbud mot disse i Norge ut fra vilkårene i genteknologiloven.

Miljødirektoratet har tidligere levert vurderinger av en gruppe mais- og rapssorter. Les våre nyhetsmeldinger om disse her og her.

Vi leverer nå våre helhetlige vurderinger og anbefalinger for de fem gjenstående, direktivgodkjente organismene: mais 1507 og nellikene 123.2.38 (Moonlite™), 123.8.12 (Moonaqua™), IFD-25958-3 (Moonberry™) og IFD-26407-2 (Moonvelvet™). Etter en helhetlig vurdering etter genteknologiloven finner vi ikke grunnlag for at det kan innføres forbud mot noen av disse i Norge.

I henhold til genteknologiloven er det gjort en egen vurdering av helse- og miljørisiko i Norge i forbindelse med vår tilrådning til departementet. Vi har vurdert økologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser i dyrkingslandene som en del av bærekraftkriteriet. Etiske og samfunnsmessige aspekter inngår også i vår vurdering under genteknologiloven.

– Dette er EU-godkjente produkter hvor vi ikke finner helse- og miljørisiko i Norge, eller forhold knyttet til samfunnsnytte, bærekraftig utvikling eller etikk som gir grunnlag for et særnorsk forbud. Vår anbefaling er dermed at det ikke bør innføres norske særforbud, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Anbefaler ikke forbud mot fire genmodifiserte nelliker

De omsøkte nellikene er alle modifisert for å gi endret blomsterfarge. Dette gjøres ved å sette inn gener fra petunia og/eller fiol. Søknadene omfatter kun import, distribusjon og salg av de genmodifiserte nellikene som avskårne snittblomster, og omfatter ikke dyrking eller bruk som mat eller fôr.

Saken fortsetter under bildet.

 

Vår anbefaling om ikke å innføre et særnorsk forbud mot nellikene støtter seg på egne vurderinger, Mattilsynets helserisikovurderinger, samt Vitenskapskomiteen for mattrygghet sine miljørisikovurderinger og uttalelser fra Bioteknologirådet.

Bioteknologirådet anbefaler at Norge ikke nedlegger forbud mot nellikene. Bioteknologirådet mener at nellikene i seg selv ikke er spesielt samfunnsnyttige eller bidrar spesielt til bærekraftig utvikling. Bioteknologirådet mener at nellikene ikke utgjør noen kjent spesiell helse- eller miljørisiko.

Det er etter vår vurdering ikke funnet helse- eller miljørisiko ved de genmodifiserte nellikene sammenlignet med konvensjonell nellik. Vi har heller ikke informasjon vedrørende samfunnsnytte, bærekraftig utvikling eller etisk forsvarlighet som tilsier at det bør nedlegges et forbud mot disse nellikene.

Anbefaler ikke forbud mot insekt- og plantevernmiddelresistent mais

Maisen 1507 har fått tilført to egenskaper. Den ene gir beskyttelse mot visse skadeinsekter ved at den skiller ut en insektgift. Den andre gjør at den tåler plantevernmidler med virkestoffet glufosinat-ammonium bedre enn konvensjonell mais. Maisen er godkjent for import, prosessering og fôr i EU under utsettingsdirektivet.

Mattilsynet har konkludert med at 1507 er helsemessig like trygg som annen mais ved bruk som næringsmidler og fôrvarer. Miljødirektoratet legger Mattilsynets vurdering til grunn.

VKM finner det lite trolig at maislinje 1507 vil medføre negative effekter på miljø i Norge. Miljødirektoratet mener at miljørisikoen i Norge ved de omsøkte bruksområdene er svært lav.

Bioteknologirådet konkluderte i sin uttalelse med at genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent mais ikke bidrar til bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv, og heller ikke er etisk forsvarlige eller særskilt samfunnsnyttige.

Miljødirektoratet mener det er grunn til å anta at det vil bli svært beskjeden etterspørsel etter denne maisen i Norge, og at samfunnsnytten derfor er lav.

I Miljødirektoratets vurdering av bærekraftig utvikling legger vi til grunn at eksponeringen til miljøet kan være større i dyrkingslandene og kan ha andre økologiske, sosiale og økonomiske effekter sammenlignet med Norge. Spredningsfaren kan imidlertid begrenses med riktige tiltak, blant annet ved at den genmodifiserte maisen dyrkes adskilt fra annen mais.

I tillegg tyder flere studier på at denne maisen kan bidra til redusert bruk av plantevernmidler og dermed positive økologiske, sosiale og økonomiske effekter i dyrkingslandene.

I områder med mange skadedyr i dyrkingslandet kan maisen gi bedre beskyttelse mot skadeinsekter, og kan dermed bidra til mindre bruk av insektmidler. Gevinsten av toleranse mot plantevernmiddelet glufosinat-ammonium er mer usikker.

– Vår samlede vurdering er at denne maisen ikke er mindre samfunnsnyttig eller bidrar mindre til bærekraftig utvikling enn annen mais. Dette, sammen med at det ikke er påvist helse- eller miljørisiko ved bruk av maisen i Norge, gjør at vi ikke anser at det er grunnlag for å nedlegge et særskilt norsk forbud, sier Hambro. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide, artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Tema