Gaupebestanden i Norge er under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

67 gauper felt under årets kvotejakt

NB: JUSTERTE TALL: Av en totalkvote på 82 gauper ble det felt 67 gauper i løpet av årets kvotejakt. Det ble felt desidert flest gauper i Sør-Norge og Midt-Norge, som også har flest antall registrerte familiegrupper.

Kvotejakt

  • Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.
  • Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på.

Etter at denne nyhetsmeldingen ble sendt ut 6. april har vi oppdaget at det har vært en forsinkelse med registreringene. Opprinnelig meldte vi at 65 gauper var felt. En felling i region 1 og en i region 2 var utelatt fra disse tallene. Miljødirektoratet beklager at vi oppga feil tall.

I 2015 ble det rapportert 60,5 familiegrupper i Norge. Dette er en oppgang på syv familiegrupper siden året før. Gaupebestanden i Norge er allikevel under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Etter en sterk økning i antall felte gauper fra 58 gauper i 2007 til 137 gauper i 2011, er fellingstallene de siste fem årene ligget jevnt på mellom 60 og 80 gauper. I samme periode har bestandsstørrelsen variert mellom 69 og 53,5 familiegrupper.

Det ble åpnet for å felle tilsammen 82 gauper under kvotejaktsperioden fra 1. februar til 31. mars 2016. Da kvotejakten ble avsluttet var 67 dyr felt i forbindelse med kvotejakt eller annen avgang (skadefellinger, påkjøringer) og avregnet kvoten.

Årets jaktuttak er noe lavere enn 2015, og er delvis et resultat av lavere kvoter i enkelte av regionene, men også at kvoten ikke ble fylt i alle regioner. I region 8 ble ingen gauper felt under ordinær jakt, mens to gauper ble felt under skadefelling og avregnet kvoten.

Den samlede kvoten er også redusert noe siden 2015, noe som er nødvendig for å nå det fastsatte bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper. I tillegg til å regulere bestandsstørrelsen har kvotejakten også til formål å redusere og forhindre skader på husdyr og tamrein.

Kvoter- og fellingstall for rovviltregionene i 2016

I parentes: (antall voksne hunndyr tillat felt av kvoten)/(antall voksne hunndyr felt av kvoten)

Region

Kvote

Felt/avregnet kvote

1 – Vest-Norge *

Kvotefritt

2

2 – Sør-Norge

25 (8)

20 (7)

3 – Oppland

12 (3)

6 (3)

4 – Oslo/Akershus/Østfold

1

1

5 – Hedmark

Ingen kvote

 

6 – Midt-Norge

30 (6**)

31 (11)

7 – Nordland

6 (3)

5 (1)

8 – Troms og Finnmark

8 (3)

2 (1)

Totalt

82 (24)

67 (23)

* Kvotefri jakt
** hunndyrkvote i områder med mål om familiegrupper. I områder uten mål om familiegrupper kan det total felles 16 voksne hunndyr

Rovviltnemndene i Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge fastsatte kvoter for jakt på gaupe i deres regioner. I region 4, 7 og 8 fastsatte Miljødirektoratet kvote etter anmodning fra rovviltnemndene med bakgrunn i at regionene ikke har oppnådd bestandsmålet. I region 5, hvor bestandsmålet heller ikke er oppnådd, anmodet rovviltnemnda Miljødirektoratet om å ikke åpne for kvotejakt.

Effektene av årets jakt vil vi se når Rovdata rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe i 2017.

 

Få oversikt over skutte gauper i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbase. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2016. Rovbase oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn (SNO). For mer informasjon om felte dyr i de enkelte regionene, ta kontakt med respektive fylkesmenn www.fylkesmannen.no

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon: 950 60 608

Tjenester og verktøy

Tema