Gunneklevfjorden innenfor industrianleggene på Herøya har i mange år vært sterkt forurenset. Foto: Thynning/Hydro.

Veimasser blir nytt land i Porsgrunn

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er svært forurenset fra tidligere industrivirksomhet. Hydro skal nå bruke overskuddsmasser fra anleggsarbeidet med ny E18 til å fylle ut i fjorden.

Sjøbunnopprydding i Gunneklevfjorden

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre i økosystemene og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Grenlandsfjordene er blant disse.

Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.

Miljødirektoratet mener en helhetlig sedimentopprydding i Gunneklevfjorden er et av flere viktige tiltak for å få til god miljøtilstand i vannområdet Skien-Grenlandsfjordene.

I mange år tilførte Hydros produksjon på Herøya i Porsgrunn store mengder kvikksølv og klorerte forbindelser til Gunneklevfjorden.

Det er i all hovedsak tidligere utslipp fra den nedlagte klorfabrikken som er årsaken til at denne fjorden nå er en av Norges mest forurensete fjorder.

Hydro overtar arbeidet

Porsgrunn kommune fikk i 2013 tillatelse fra Miljødirektoratet til å fylle ut med én million kubikkmeter steinmasser. Hydro Energi AS søkte i etterkant – i samråd med kommunen - om å overta arbeidet, noe de nå får tillatelse til.

- Vi er opptatt av at den planlagte utfyllingen fungerer som et oppryddingstiltak. Dette er spesielt viktig siden det også planlegges andre tiltak for å rydde opp i forurensningen i resterende deler av fjorden, sier fungerende avdelingsdirektør Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Bruker overskuddsmasser         

Nye undersøkelser viser ustabile bunnforhold i fjorden. Utfyllingen skulle opprinnelig utføres med sprengsteinmasser fra tunelldriving mellom Porsgrunn og Larvik. Av ulike årsaker ble ikke dette gjennomført.

På grunn av disse utfordringene søkte Hydro Energi om at utfyllingen gjennomføres med en annen teknisk løsning enn opprinnelig planlagt. Hydro får nå tillatelse fra Miljødirektoratet til å benytte overskuddsmasser fra anleggsarbeidet med ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt til dette.

Miljødirektoratet krever supplerende dokumentasjon på utfyllingsarbeidene for å sikre at den ivaretar miljøhensyn i like stor grad som tidligere. Dette innebærer blant annet at Hydro Energi AS underveis i prosjektet må dokumentere at forurensning ikke trenger gjennom til overflaten av fyllingen.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Henriette Givskud
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 934 09 812 

fungerende seksjonsleder Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

Tema