På nettstedet Norskeutslipp.no finner du tillatelser og tilsynsrapporter fra alle virksomheter som Miljødirektoratet og fylkesmannen er myndighet for. Vi henter inn miljødata fra flest mulig kilder, slik at informasjonen blir mest mulig komplett. Illustrasjonsfoto: Statoil.

Utslipp fra olje- og gassindustrien i 2014

Oljeselskapene på norsk sokkel må fra 2014 rapportere årlig utslipp av brannskum. Det førte til at de i fjor totalt sett rapporterte mer utslipp av miljøfarlige kjemikalier fra petroleumsvirksomheten.

Norske utslipp

På nettstedet Norskeutslipp.no finner du tillatelser og tilsynsrapporter fra alle virksomheter som Miljødirektoratet og fylkesmannen er myndighet for.

Vi henter inn miljødata fra flest mulig kilder, slik at informasjonen blir mest mulig komplett.

Det siste året har vi lagt til data for utslipp av forurenset sigevann fra deponier, fra avløpsrenseanlegg og fra produkter.

Operatørene av olje- og gassfeltene som er i produksjon på norsk sokkel, rapporterer årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall til Miljødirektoratet. 

- Petroleumsvirksomheten har oppnådd store miljøforbedringer som følge av målet fra 1997 om nullutslipp av miljøfarlige stoffer til sjø. Vi følger opp operatørene tett slik at utslippene offshore blir så lave som mulig i henhold til dette målet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.


Vil stoppe perfluorerte forbindelser

Fra 2014 innførte Miljødirektoratet krav om årlig rapportering av forbruk og utslipp av kjemikalier i brannvannsystemer (brannskum).

Brannskum er kjemikalier som operatørene har krav om å ha i beredskap. De må ikke søke om tillatelse etter forurensningsloven til bruk og utslipp av disse.

Mange brannskumprodukter som brukes offshore, inneholder dessuten perfluorerte forbindelser. I fjor var utslippene av perfluorerte stoffer - grunnet testing med brannskum - 4 tonn. Dette er produkter vi er bekymret for og grunnen til at vi ønsker bedre rapportering av bruk og utslipp.

- Miljødirektoratet jobber for at operatørene offshore stanser utslippene av perfluorerte stoffer og bransjen er godt i gang med å bytte til fluorfrie alternativer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klassifisering av kjemikalier offshore

Kjemikalier i grønn kategori medfører ikke skade eller ulemper for det marine miljø.

Kjemikalier i gul kategori er vanligvis ikke definert som miljøfarlige.

Kjemikalier i rød og svart kategori er prioritert for substitusjon og reguleres strengt. De skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner.

Mer utslipp av kjemikalier

Utslippene av kjemikalier i svart kategori - inkludert brannskum - økte fra 6,8 tonn i 2013 til 13,8 tonn i 2014.

På Norskeutslipp.no vises den totale mengden produkter som er sluppet ut til sjø, ikke andelen stoff i produktet som er kategorisert som svart.

Utslippene i svart kategori som vises på nettstedet, er derfor mye høyere enn utslippene på stoffnivå, med 156,6 tonn i 2014, sammenlignet med 22,7 tonn i 2013.

I tillegg til brannskum, rapporterer operatørene nå mer utslipp av hydraulikkvæsker og smøremidler i svart kategori. Disse kjemikaliene skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig for at operatørene skal erstatte disse der det er mulig.

Null utslipp av miljøfarlige stoffer

«Nullutslippsmålet» for petroleumsvirksomheten ble etablert i stortingsmelding nr. 58 (1996-1997) om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.

Hovedregelen er at det ikke skal slippes ut miljøfarlige stoffer, verken tilsatte kjemikalier eller naturlig forekommende stoffer, som kan føre til skade.

Det er angitt at dette målet skal nås innenfor akseptable rammer for miljø, sikkerhet og økonomi.


Mer oljeholdig vann

Ved produksjon av olje følger det vann med opp til plattformen, hvor det skilles og renses før det slippes til sjø eller injiseres tilbake til undergrunnen. Noe vann tas også til land for rensing. I tillegg til olje, inneholder produsert vann naturlig forekommende stoffer som PAH-forbindelser, tungmetaller og organiske syrer.

Vannmengden øker normalt etter flere års produksjon på et felt. Aldrende felt medfører derfor større utslipp av oljeholdig vann.

I fjor ble det sluppet ut 174 millioner tonn oljeholdig vann fra operatørene på norsk sokkel, mot 161 millioner tonn i 2013. Statfjord, Troll og Gullfaks er feltene med størst utslipp av oljeholdig vann.

Miljødirektoratet har pålagt operatørene på norsk sokkel å gjennomføre risikovurderinger av utslipp av produsert vann for å følge opp nullutslippsmål.

23 av 42 installasjoner rapporterer om risikonivåer som utløser krav til nye teknologi- og kost-/nyttevurdering for håndtering av produsert vann. Disse vurderingene skal rapporteres til Miljødirektoratet i mars 2016. De vil danne et viktige grunnlag for vurdering av videre tiltak og eventuelle nye krav.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Hanne-Marie Øren
petroleumseksjonen
telefon: 920 26 650

sjefingeniør Ann Mari Vik Green
petroleumseksjonen
telefon: 922 47 457

Tema